Francesco 05Nepotvrzená řehole: osmá kapitola

Tentokrát svatý František mluvím o tom, že bratři nemají přijímat peníze.

Vývoj Nepotvrzené řehole do r. 1221 ovlivnilo celkem pět hlavních pramenů, které jsou v ní rozlišitelné, a to: 1. hlavní principy původního Františkova ústně schváleného způsobu života; 2. osobní napomenutí a povzbuzení sv. Františka; 3. směrnice vydané bratřími na kapitulách; 4. směrnice IV. lateránského koncilu; 5. papežské dekrety Honoria III. Poslední, 23. kapitola, ve které se František neobrací jen na bratry, ale jejich jménem i na celý svět, mohla být vytvořena teprve následně a přidána k legislativnímu textu.

[Kapitola 8] O tom, že bratři nemají přijímat peníze

Pán v evangeliu přikazuje: Dejte si pozor a chraňte se před vším zlem a chamtivostí; a: Chraňte se před starostlivostí o tento svět a před péčí o tento život.

Proto žádný z bratří, ať je kdekoliv a jde kamkoliv, ať žádným způsobem nebere ani nepřijímá, ani nedovolí přijmout peníze nebo mince, ani kvůli oblečení nebo knihám, ani jako odměnu za nějakou práci, a to při žádné příležitosti, leda když to zjevně potřebují nemocní bratři, protože nemáme penězům a mincím přičítat větší užitečnost než kamenům. A ďábel chce zaslepit ty, kteří po nich touží nebo je považují za cennější než kamení. My, kteří jsme všechno opustili, dávejme si tedy pozor, abychom pro tak nepatrnou věc neztratili nebeské království. A kdybychom někde nalezli peníze, nestarejme se o ně, stejně jako o prach, po kterém šlapeme, protože [je to] marnost nad marnost a všechno je marnost. A pokud snad, což ať se nestane, by se přihodilo, že by někdo z bratří shromažďoval peníze nebo mince nebo je měl, ovšem s výjimkou výše uvedených potřeb nemocných, pak ho všichni bratři považujme za falešného bratra, za zloděje a lotra, který se stará o měšce, dokud toho nebude opravdově litovat.

A žádným způsobem ať bratři nepřijímají ani nenechají přijímat ani nevybírají a nenechají vybírat peníze nebo mince jako almužnu pro některé domy nebo místa; ani ať nechodí s osobou, která pro taková místa peníze nebo mince vybírá. Avšak jiné služby, které nejsou v rozporu s naším životem, mohou bratři na [takových] místech s Božím požehnáním vykonávat. Pouze pokud to malomocní zjevně potřebují, mohou pro ně bratři vybírat almužnu. Ať se však přece velmi varují peněz. Podobně ať si všichni bratři dávají pozor, aby nechodili po světě kvůli nějakému hanebnému zisku.

Tlacitka Archiv 200 40

[18. března 2017]

logo loreta

logo hrobka

logo hradcany

logo olomouc