Frantisek audio spisy 135 150Nepotvrzená řehole: 21. kapitola

V této kapitole svatý František mluví „o chvále a povzbuzení, které mohou konat všichni bratři“.

Vývoj Nepotvrzené řehole do r. 1221 ovlivnilo celkem pět hlavních pramenů, které jsou v ní rozlišitelné, a to: 1. hlavní principy původního Františkova ústně schváleného způsobu života; 2. osobní napomenutí a povzbuzení sv. Františka; 3. směrnice vydané bratřími na kapitulách; 4. směrnice IV. lateránského koncilu; 5. papežské dekrety Honoria III. Poslední, 23. kapitola, ve které se František neobrací jen na bratry, ale jejich jménem i na celý svět, mohla být vytvořena teprve následně a přidána k legislativnímu textu.

[Kapitola 21] O chvále a povzbuzení, které mohou konat všichni bratři

Toto nebo takové povzbuzení a chválu mohou s Božím požehnáním pronášet všichni moji bratři, kdykoliv se jim zlíbí, mezi jakýmikoliv lidmi:
Bojte se a ctěte, chvalte a velebte, vzdávejte díky a klaňte se
Pánu Bohu všemohoucímu, trojímu a jedinému,
Otci i Synu i Duchu svatému,
Stvořiteli všeho.
Čiňte pokání, neste plody hodné pokání,
protože brzy zemřeme.
Dávejte a bude vám dáno.
Odpouštějte a bude vám odpuštěno.
Jestliže neodpustíte lidem jejich poklesky,
Pán vám neodpustí vaše hříchy;
vyznávejte všechny své hříchy.
Blahoslavení, kdo umírají v kajícnosti,
protože budou v nebeském království.
Běda těm, kteří neumírají v kajícnosti,
protože budou dětmi ďáblovými, jehož skutky činí,
a půjdou do věčného ohně.
Dejte si pozor a varujte se každého zla
a vytrvejte v dobrém až do konce.

Tlacitka Archiv 200 40

[19. června 2017]