Napomenuti 150 135Oficium o utrpení Páně V

Předkládáme vám další pokračování oficia, které z žalmů a novozákonních citátů složil svatý František z Asissi.

 

Datum vzniku nelze přesně určit, ale podle smíšeného používání francouzského a římského žaltáře lze uvažovat o době přechodu od Nepotvrzené řehole k Řeholi (1221–1223). Je z větší části složeno z úryvků žalmů. Zdálo by se, že František v této modlitbě není příliš originální, ale při bližším pohledu zjistíme, že celé přebírá pouze dva žalmy.

 

Ostatní žalmy jsou poskládány z jednotlivých veršů různých žalmů, z novozákonních citátů a osobních přídavků. Při jeho tvorbě měl František na mysli vždy nějakou situaci z Kristova života a tu se snažil popsat slovy žalmů. Utrpení Kristovo je sice hlavním tématem této modlitby, ale zdaleka ne jediným, neboť František v ní stačil obsáhnout i tajemství Ježíšova narození, vzkříšení a nanebevstoupení. Název tudíž přesně nevystihuje obsah této modlitby. Rubriky jistě nepocházejí od sv. Františka, neboť o něm mluví ve třetí osobě.

  

Žalm [V]

 

 

Volal jsem k Hospodinu, * svým hlasem jsem Pána snažně prosil.
Jemu předkládám svou modlitbu, * o svém soužení mu vypravuji.
Když můj duch ve mně chřadne, * ty znáš mou stezku.
Na cestě, po níž kráčím, * mi pyšní nastražili léčku.
Pohlédl jsem napravo a viděl jsem, * že nebyl nikdo, kdo by se ke mně znal.
Nemám se kam utéci * a nikdo se nestará o můj život.
Vždyť pro tebe jsem snášel potupu, * pohana pokryla mou tvář.
Svým bratrům stal jsem se cizím, * synům své matky cizincem.
Otče svatý, horlivost o tvůj dům mě strávila, * padly na mě urážky těch, kdo tě urážejí.
Proti mně se s radostí shlukli, * srotili se proti mně a bili mě znenadání.
Více než mám vlasů na hlavě je těch, * kdo mě bez důvodu nenávidí.
Jsou silní ti, kdo mě nespravedlivě pronásledují, moji nepřátelé; * co jsem neuloupil, to mám vrátit?
Vystoupili falešní svědci, * ptali se mě na to, co nevěděli.
Za dobré zlým se mi odměnili a stíhali mě, * protože jsem se o dobro snažil.
Ty jsi můj nejsvětější Otec, * můj Král a můj Bůh.
Pospěš mi na pomoc, * Pane, Bože mé spásy!

 

Tlacitka Facebook 200 40Tlacitka Archiv 200 40

  

[13. srpna 2018]