Francesco 06Oficium o utrpení Páně XIV a XV

Přinášíme poslední část oficia, které z žalmů a novozákonních citátů složil svatý František z Asissi.

 

Datum vzniku nelze přesně určit, ale podle smíšeného používání francouzského a římského žaltáře lze uvažovat o době přechodu od Nepotvrzené řehole k Řeholi (1221–1223). Je z větší části složeno z úryvků žalmů. Zdálo by se, že František v této modlitbě není příliš originální, ale při bližším pohledu zjistíme, že celé přebírá pouze dva žalmy.

 

Ostatní žalmy jsou poskládány z jednotlivých veršů různých žalmů, z novozákonních citátů a osobních přídavků. Při jeho tvorbě měl František na mysli vždy nějakou situaci z Kristova života a tu se snažil popsat slovy žalmů. Utrpení Kristovo je sice hlavním tématem této modlitby, ale zdaleka ne jediným, neboť František v ní stačil obsáhnout i tajemství Ježíšova narození, vzkříšení a nanebevstoupení. Název tudíž přesně nevystihuje obsah této modlitby. Rubriky jistě nepocházejí od sv. Františka, neboť o něm mluví ve třetí osobě.

  

Žalm [XIV]

 

 

Vzdávám ti chválu, Pane, nejsvětější Otče, Králi nebe a země, * neboť jsi mě potěšil.
Ty jsi Bůh, můj spasitel, * důvěřuji a nebudu se bát.
Pán je mou silou i mou chválou, * stal se mou spásou.
Tvá pravice, Pane, velkolepá v síle, tvá pravice, Pane, zdrtí nepřítele, * z výše své slávy rozmetáš mé protivníky.
Ať to vidí ubožáci a radují se, * hledejte Boha a vaše duše pookřeje.
Ať ho chválí nebe i země, * moře se vším, co se v nich hemží.
Neboť Bůh zachrání Sión * a vystaví judská města.
Budou tam bydlit * a obdrží je v dědictví.
Vlastnit je bude potomstvo jeho služebníků, * budou v nich bydlet, kdo milují jeho jméno.

 

Žalm [XV]

 

 

Plesejte Bohu, který nám pomáhá, * jásejte Pánu, Bohu živému a pravému, radostným hlasem.
Protože Pán je vznešený, * hrozný a veliký Král nad celou zemí.
Neboť nejsvětější Otec z nebe, náš Král od pradávna, seslal z výsosti svého milovaného Syna * a [on] se narodil z blahoslavené Panny, svaté Marie.
On mě bude vzývat: „Ty jsi můj Otec“ * a já ho ustanovím prvorozeným [synem], nejvyšším mezi králi země.
Onoho dne seslal Pán své milosrdenství * a za noci svou píseň.
Toto je den, který učinil Pán, * jásejme a radujme se z něho.
Vždyť nejsvětější milovaný syn je nám dán a narodil se pro nás na cestě a položen je do jeslí, * protože neměl místo v zájezdním útulku.
Sláva na výsostech Pánu Bohu * a na zemi pokoj lidem dobré vůle.
Radujte se, nebesa, zajásej, země, zahuč, moře a vše, co je naplňuje, * zaplesej, pole i vše, co je na něm.
Zpívejte mu píseň novou, * zpívej Pánu celá země!
Neboť Pán je veliký a velmi hodný chvály, * budí bázeň nad všechny bohy.
Vzdejte Pánu, rodiny národů, vzdejte Pánu slávu a čest, * vzdejte Pánu slávu jeho jména!
Vezměte svá těla a neste jeho svatý kříž * a zachovávejte až do konce jeho svatá přikázání.

 

 

Tlacitka Facebook 200 40Tlacitka Archiv 200 40

  

[4. listopadu 2018]