cenoc mSpolečný noviciát CENOCu

Formátoři CENOCu (kapucínská konferece západní a střední Evropy) se sešli v Münsteru, aby jednali o důležitém tématu.

V jejich zprávě z tohoto jednání stojí: „Růst v malém“, to je výzva letošního roku pro všechny kapucínské provincie střední a severní Evropy – počet bratří je skromný a průměrný věk se stále zvyšuje. To vede k zavírání konventů a k úvahám nad tím, jak se co nejlépe postarat o staré bratry. I formátorům klade situace ve střední Evropě nové otázky – možnosti a alternativy, které mladí lidé mají, jsou velmi různé. Mladí mají stále menší představivost a mají velký problém činit rozhodnutí na celý život. To vede k úbytku těch, kteří se zájmem hledí na na kapucínský život a také průměrný věk aspirantů je stále vyšší. Pro těch několik bratří ve formaci je těžké žít se svými vrstevníky a mladí bratři v provinciích mají mnoho úkolů, pročež není jednoduché nechat kvalifikované bratry, aby se na plný úvazek věnovali formaci. V minulosti už jsme dospěli k tomu, že jsme zorganizovali společnou formaci pro německy mluvící provincie a v Irsku jsme otevřeli společný noviciát pro anglicky mluvící. Některé provincie také poslaly své mladé bratry na formaci do jiných zemí, například na noviciátní formaci do Itálie.

13 bratří, kteří se koncem ledna sjeli do Münsteru, pochází z Irska, Velké Británie, Francie, Holandska, Německa, Švýcarska a Malty. Od svých provinciálů dostali za úkol promyslet další růst spolupráce na poli formace. Když uvážíme snižování počtů bratří, úkolem je společně stanovit pevné body kapucínského charismatu v Evropě, a zároveň vyhodnotit regionální a kulturní rozdílnosti pestré kapucínské tradice a najít pro ni adekvátní prostor při společném působení. Jedním z hlavních problémů tohoto evropského společenství je chybějící společný jazyk – a to je první společný jmenovatel, který je třeba hledat.

Dopoledne prvního dne jsme v malých skupinách prozkoumali návrh druhé kapitoly Ratia Formationis tak, abychom mohli poskytnou zpětnou vazbu sekretáři pro formaci, ale také, abychom zvážili, kde se v naší formaci objevuje pět prvků našeho formačního procesu – to jsou prvky duchovní, lidské, charismatické, intelektuální a apoštolské, kterým bychom měli věnovat zvláštní pozornost v naší společné formaci ve střední Evropě. Pak jsme podle dosud publikovaných textů prošli jednotlivé fáze formace, abychom určili výzvy a kritická místa naší pastorace povolání, postulátu, noviciátu a juniorátu.

Tato přípravná práce nám pomohla ve druhém dni, kdy jsme se zabývali konkrétními problémy a náměty k diskuzi, abychom načrtli model společného noviciátu. Víc než objektivní spor byl důležitý okamžik, kdy jsme všichni pochopili, že nás bolí, že musíme každý obětovat něco ze svých zvyklostí. Stojí ale za námahu vytvořit něco nového a vyjít přitom z možností dnešní doby a ze sil, které jedna každá provincie může dát k dispozici.

Odpoledne, po ranní diskusi jsme se dali do vytváření našeho projektu. Ve třech malých skupinkách jsme se snažili dát podobu našemu snu o noviciátu, abychom viděli, k čemu dojdeme. Modely, které vznikly mají mnoho společných prvků, takže cesta ke společnému noviciátu v rámci CENOCu může dostat konkrétní podobu. Zvolili jsme možnost vybrat konvent v Itálii, kde by byla založena nová evropská komunita, v níž by byli bratři, kteří mluví rodnými jazyky noviců. Všechny domácí práce bude vykonávat samotná komunita, bude možný i kontakt s chudými, ale musí být také podporovány kontakty s lidmi, kteří žijí v blízkosti konventu, ať už kvůli modlitbě či kvůli pastoračním aktivitám. Po noviciátu se počítá s tím, že se bratři na 3 měsíce vrátí do svých provincií, aby se pak znovu sešli ještě na 9 měsíců společného juniorátu.

Jako formátoři jsme rádi, že začíná tento projekt „společného noviciátu CENOCu“. Netrpělivě čekáme na zelenou od provinčních ministrů a na ustanovení pracovní skupiny, která by dotáhla projekt do zdárného konce.

Formace v CENOCu v číslech:

8 Provincicí/Kustodií:
* Irsko
* Velká Británie
* Belgie
* Nizozemí
* Německo
* Švýcarsko
* Rakousko – Jižní Tyrolsko
* Malta

bratři ve formaci:
10 postulantů
2 novicové
10 juniorů