papa gen mPapež bratřím kapucínům

14. září 2018 při audienci, kterou papež František poskytl bratřím přítomným na generální kapitule, jim také odevzdal toto své poselství:

 

Drazí menší bratři kapucíni!


Raduji se z tohoto setkání, které mi umožňuje pozdravit vás osobně u příležitosti vaší generální kapituly. Děkuji novému generálnímu ministrovi, bratru Robertu Genuinovi a přeji jemu i nové radě hodně zdaru při práci.
V těchto dnech plných práce a bratrského setkání, jste věnovali pozornost tématu „Učte se ode mě … a naleznete“ (srv. Mt 11,29), abyste našli apoštolské a formační výhledy, které byste nabídli svým spolubratřím roztroušeným po celém světě. Kromě volby nového vedení svého bratrského společenství jste totiž věnovali dost prostoru i přípravě Ratia formationis ordinis, tedy důležitého dokumentu pro doprovázení zasvěcené osoby do srdce evangelia, které je Ježíšovým způsobem života. On se zcela vydal Bohu za bratry, zvláště za ty poslední a odstrkované. Ve šlépějích Božského Mistra a po příkladu svatého Františka, který se při setkávání s malomocnými naučil pokoře a službě, snažte se prožívat vztahy a řeholní činnost velkoryse, pokorně a s mírností. Tak budete moci konkrétními všedními činy uskutečňovat „minoritu“, která je typická pro následovníky sv. Františka. Ona je vzácným a velmi potřebným darem pro církev a pro lidstvo dnešní doby. Tak jedná Pán: jedná prostě. Pokora a prostota jsou stylem Božím; a je to právě tento styl, k němuž jsme my všichni křesťané povoláni, abychom ho žili ve svém životě i při svém poslání. Skutečná velikost spočívá v tom stát se malými a služebníky.


Touto minoritou v srdci a ve stylu života poskytujete svou podporu velkému evangelizačnímu úsilí církve. Děláte to tehdy, když velkodušně vykonáváte apoštolát v přímém kontaktu s různými národy i kulturami, obzvláště v kontaktu s mnoha chudými a trpícími. Povzbuzuji vás k tomuto úsilí, které jste na kapitule sdíleli na mezinárodní úrovni, a vybízím vás, abyste neztráceli odvahu tváří v tvář problémům, mezi než patří úbytek počtu bratří v některých oblastech, ale abyste každý den obnovovali důvěru a naději v to, že vás milost Boží podpoří. Evangelní radost, která neodolatelně přitahovala Chudého z Assisi, ať je zdrojem vaší síly a vaší stálosti, abyste ve světle Ježíšova Slova všechno viděli v novém světle, ve světle prozřetelné lásky Boží. Vždy, když čerpáme z pramene, abychom znovu získali původní svěžest evangelia, objevují se nové cesty, nové pastorační přístupy a kreativní metody, které odpovídají současnosti. Naše doba vykazuje známky zřejmé duchovní a morální nechuti, kterou způsobuje ztráta opěrných bodů a útěchy plynoucí z víry. Jak velice dnes lidé potřebují, aby byli přijati, aby jim bylo nasloucháno a byli doprovázeni s láskou! A jak velkou tradici máte vy, kapucíni, v obyčejné všední blízkosti lidem, v účasti na konkrétních problémech, v duchovních rozhovorech a ve vysluhování svátosti smíření! Nepřestaňte být mistry modlitby, pečujte o to, aby vaše spiritualita byla solidní a všem připomínala „to, co je shůry“.


V tom všem budete více věrohodní, když i vaše komunity a vaše domy budou vyjadřovat střídmost a šetrnost, které jsou viditelným znamením onoho prvenství Boha a jeho Ducha, o němž se zasvěcené osoby snaží vydávat svědectví. Z tohoto pohledu i průhledná a profesionální správa ekonomických zdrojů je obrazem skutečné rodiny, která postupuje se spoluzodpovědností a solidárně jak vzhledem ke svým členům tak i k chudým. Dalším důležitým prvkem života vašich komunit je jednota a společenství, která se uskutečňuje tak, že se dává široký prostor naslouchání a dialogu, aby bylo posíleno bratrské rozlišování. Historie vašeho Řádu je bohatá velkým množstvím svědků Krista a evangelia, z nichž mnozí byli prohlášeni za svaté a blahoslavené. Jejich svatost potvrzuje plodnost vašeho charismatu ukazuje prvky vaší identity: úplné zasvěcení se Bohu až k mučednictví, kde se to žádá, prostý život mezi lidmi, citlivost vůči chudým, duchovní doprovázení, stejně jako blízkost a pokora, která umožňuje přijímat všechny. V linii tohoto vašeho typického stylu života můžete kráčet oživováni obnovenou horlivostí, abyste se v prorocké svobodě a s moudrým rozlišováním vydávali na odvážné apoštolské cesty a do misií, přitom vždy rozvíjejte spolupráci s biskupy a s dalšími složkami církevního společenství. Vaše charismatická identita, obohacená růzností kultur vaší řeholní rodiny, je stále více než platná a je přitažlivá pro mnoho mladých na světě, kteří hledají opravdovost a ryzost. Bratrství ať září jako výrazný prvek vašeho zasvěceného života, aby vám bylo cizí jakékoliv elitářství, abyste vyhledávali setkávání mezi sebou i s druhými, zvláště s tolika lidmi, kteří žízní po milosrdné lásce, kterou nám může nabídnout jenom Kristus. Pán ať vás naplní svou milostí a v duchu svatého Františka radostně a s jistotou pokračujte dál, vždy si vděčně vědomi, že náležíte ke svatému Božímu lidu, a služte mu s pokorou. Ať vás provází apoštolské požehnání, které vám, otcové kapituláři, i celému Řádu ze srdce uděluji. A prosím nezapomeňte modlit se za mě. Díky!