Filtrovat

Vánoční bohoslužby a zpovídání u Kapucínů v Olomouci

Předvánoční zpovídání a vánoční bohoslužby

Připojujeme přehled předvánočního zpovídání v našem olomouckém kostele Zvěstování Páně a také pořad vánočních bohoslužeb.

Kategorie:

Vánoční bohoslužby sv. Josef

Kategorie:

Velikonoce u sv. Josefa

Bohoslužby o Velikonocích

 

Květná neděle: 08:00 10:00 17:00    
Zelený čtvrtek:     18:00    
Velký pátek:     18:00    
Bílá sobota:       20:00  
Neděle zmrtvýchvst.: 08:00 10:00 17:00    
Pondělí velikonoční: 08:00   18:00    

 

 

 

Kategorie:

Výstava těla otce Pia

Stálá výstava těla otce Pia

 

Od 1. června letošního roku bude znovu a tentokrát trvale vystaveno k ucívání tělo svatého Pia z Pietrelciny.

Kategorie:

Žehnání nového kříže v Olomouci

Apoštolským listem Porta fidei vyhlásil papež Benedikt XVI. „Rok víry“. Jeho oslava začala 11. října 2012, u příležitosti padesátého výročí zahájení II. vatikánského koncilu, a skončí 24. listopadu 2013, o slavnosti Ježíše Krista Krále. Cílem tohoto roku je lépe poznat a vyznat svou víru. V naší vlasti navíc slavíme 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu. Nejen tyto dva důležité momenty nás vedli ke společné oslavě spolu s našimi farníky, při které jsme v neděli 30. června po mši svaté slavnostně posvětili nový kříž na klášterní zahradě. Byl postaven jako poděkování Pánu Bohu za přijatý dar víry, kterou nám přinesli sv. Cyril a Metoděj. Po slavnostní mši svaté v kostele, jsme se přesunuli na klášterní zahradu, kde byl nový kříž instalován. Zde proběhla krátká pobožnost s následným posvěcením kříže a poté společné pohoštění v refektáři kláštera pro všechny zúčastněné.

Kategorie:

Zemřel bratr Francisco Iglesias OFMCap.

iglesias-webŠPANĚLSKO – Ve věku 86 let zemřel bratr Francisco Iglesias, který po mnoho let sloužil Řádu na generální kurii v Římě. Narodil se 26. ledna 1927 v Monterasu (Salamanca). Do kapucínského řádu vstoupil roku 1942, první sliby složil 28. srpna 1943, věčné sliby pak 1. února 1948 a 4. března 1950 byl vysvěcen na kněze. Ve své provincii v Kastílii vykonával různé služby, mezi jinými byl také zvolen provinčním definitorem (1960) a dvakrát i provinciálem (1963 a 1969).

 

Bratr Francisco nastoupil na generální kurii po generální kapitule roku 1976, kdy byl zvolen generálním definitorem. Předtím byl také rektorem naší mezinárodní koleje v Římě. Roku 1982 byl zvolen generálním vikářem řádu. Roku 1988 byl znovu zvolen generálním definitorem. Delší dobu byl také generálním prokurátorem řádu, předsedou generálního úřadu pro formaci a předsedou komise, která připravovala čtvrtou plenární radu řádu. V letech 1982-1988 se velmi plodně podílel na celé sérii pracovních kongresů, které se zabývaly počáteční formací v řádu. V posledních letech byl poradcem generálního ministra a vrátil se do Španělska v červenci 2009. Do domu svého Otce se vrátil 21. srpna 2013.

 

Requiescat in pace.

Kategorie:

Zpovídání NM

Kategorie:

Zpráva generálního ministra

Z velmi obsáhlé zprávy generálního ministra přednesené na generální kapitule uvádím alespoň několik hlavních myšlenek:

Někdy jsem znepokojen s postojem, se kterým se setkávám u některých bratří, kteří nemají jasné poznání našeho charismatu, nebo hledají někde jinde to, co je vlastní našemu charismatu. Myslím, že se podobají tomu, kdo prodal své pole a nedbal na to, že je na něm ukrytý poklad. Nikoliv tomu, kdo nalezl poklad a riskoval všechno, aby získal ono pole. Můžeme se ptát, jak to, že vlastník onoho pole mohl být tak nedbalý a povrchní, že si nechal uniknout tak vzácný poklad, jehož byl vlastníkem? Tutéž otázku si musíme položit i my pokaždé, když hledáme svou životní orientaci někde jinde, než ve své vlastní tradici a ve svém konkrétním bratrském společenství.Na světě je náš řád přítomen ve 106 zemích, je rozčleněn do 13 konferencí, 80 provincií, 9 generálních viceprovincií, 16 provinčních viceprovincií, 18 kustodií a 31 delegatur a domů.

Kategorie: