TomasoDaOlera mProroctví o Bílé hoře

Dáváme tímto k dispozici u nás dosud málo známé proroctví našeho spolubratra – bl. Tomáše z Olery, který šest měsíců před vítězstvím katolických vojsk na Bílé hoře tuto bitvu viděl ve vidění – a předem o tom informoval i císaře.
Číst dál...

Fr. Mauro JÖHRI
ŘÁD MENŠÍCH BRATŘÍ KAPUCÍNŮ
GENERÁLNÍ MINISTR


Č. j. 00936/13

Číst dál...

Kontakty Provincie kapucínů v ČR

Adresa: Provincie kapucínů v ČR,
Loretánské nám. 99/6,
118 00 Praha 1
Telefon: +420 222 760 071, +420 605 732 285, informace o ubytování najdete zde, telefonicky je neposkytujeme
ekonom: +420 222 765 451
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Datová schránka: pckcpq2

Církevní právnická osoba zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob vedeném Ministerstvem kultury ČR, číslo evidence: 8/2-21/1994
IČO: 00406465, DIČ: CZ00406465

Statutární orgán
provinciál: Michael Tomaštík
provinční vikář: Robert Beníček

Bankovní spojení
Číslo účtu: 9851251001/5500
IBAN: CZ1955000000009851251001
BIC kód: RZBCCZPP
Bank: Raiffeisenbank, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
pre-LEI: 31570010000000004460
nebo:
Číslo účtu: 3922000 / 2700
IBAN: CZ21 2700 0000 0000 0392 2000
SWIFT/BIC: BACXCZPP
BC: 2700
Bank: Unicredit Bank Czech Republik, a. s., Štefánikova 32, 150 00 Praha 5

Pokud nám věnujete finanční dar, můžeme vám po sdělení vaší adresy vydat potvrzení ke snížení základu daně.

Kontakty

 

 ProvincieMaly

 

V levém poli znaku je kapucínský znak. V pravém je znak Čech a Moravy, jako odkaz na původní název provincie „českomoravská“. Letopočet odkazuje na datum povýšení Českorakouské kustodie na provincii. Nad korunou je pak vyobrazena Panna Marie andělská, jako patronka provincie.

 

PROVINČNÍ STANOVY

PROVINCIE KAPUCÍNŮ V ČR

 

Schváleno 99. volební kapitulou

dne 17. 11. 2006 v Praze

hlasováním č. 80

 

Schváleno listem gen. Ministra

ze dne 28. 9. 2007

čj. 00715/07

 

Upraveno dle nových Konstitucí
25. 10. 2014

Číst dál...

Řehole

Text Řehole byl prodiskutován na svatodušní kapitule r. 1223 a až pak byl předložen Honoriovi III. ke schválení. To se však, podle sv. Bonaventury, jednalo již o druhý text, neboť ten první ztratil světcův vikář. Originální text se nachází v bule Honoria III. Solet annuere, která byla vydána 29. listopadu 1223 a která se jako vzácná relikvie uchovává v bazilice sv. Františka v Assisi. Její autentická kopie je ve vatikánských archívech. Je plodem spolupráce sv. Františka, bratří a papežské kurie, která však neudusila hlas sv. Františka, jenž v ní často promlouvá v první osobě. Podle sv. Františka Řehole obsahuje „jádro evangelia“ (2Cel 208). Nepředpisuje pouze vnější formu jednání, ale i vnitřní postoje bratří, a tak zůstává pro bratry čistým pramenem inspirujícím jejich duchovní život.

Číst dál...

Rituál Františkánské mládeže

 

Následující texty nejsou závazné.

 

a. Iniciace

 

Tímto obřadem začíná období formace k příslibu ve FraM. Koná se po homilii při bohoslužbě slova nebo při mši.

 

Předseda FraM:

Bratři a sestry, oč žádáte?

 

Kandidáti:

Bratře (sestro) N. * povoláni Duchem svatým * a přitahováni františkánským ideálem * chceme jít společnou cestou s vámi * a v bratrském společenství * žít svůj křesťanský život.

 

Předseda:

Co od Pána žádáte?

 

Kandidáti:

Chceme, aby náš Pán Ježíš Kristus * osvítil temnoty našeho srdce * a dal mám pravou víru * pevnou naději * a dokonalou lásku, * abychom ve všem mohli jednat * ve shodě s jeho pravou a svatou vůlí.

 

Předseda (ke všem):

A já vás jménem bratří a sester přijímám do našeho bratrského společenství Františkánské mládeže, abychom společně kráčeli cestou, kterou nám ukáže Pán.

 

Kandidáti:

Amen.

 

Předávání stanov FraM.

 

Předseda (každému jednotlivě):

Bratře (sestro) N. , přijmi náš způsob života, aby ti pomohl objevit a prohloubit tvé křesťanské a františkánské povolání.

 

Kandidát:

Amen.

 

Následuje předání znamení příslušnosti k FraM.

Předseda (každému jednotlivě):

Přijmi toto znamení tvé příslušnosti k Františkánské mládeži, aby tě vedlo k tomu, abys svým životem vydával(a) svědectví evangeliu.

 

Kandidát:

Amen.

 

Celebrant:

Modleme se.

Bože, požehnej a osviť tyto nové bratry a sestry, aby ve všem vždy chtěli žít podle tvé vůle. Provázej svým požehnáním a posiluj jejich předsevzetí sloužit ti jako svatý František radostně, pokorně a prostě svým životem ve Františkánské mládeži. Skrze Krista, našeho Pána.

 

Všichni:

Amen.

 

Na konci bohoslužby:

 

Celebrant:

Pán ať vám žehná a ať vás chrání.

 

Všichni:

Amen.

 

Celebrant:

Ať vám ukáže svou tvář a smiluje se nad vámi.

 

Všichni:

Amen.

 

Celebrant:

Ať k vám obrátí svou tvář a obdaří vás pokojem.

 

Všichni:

Amen.

 

Celebrant:

Požehnání všemohoucího Boha, Otce i Syna † i Ducha svatého, ať na vás sestoupí a vždy s vámi zůstává.

 

Všichni:

Amen.

 

b. Příslib ve FraM

 

(Svátek „ano“)

Tento obřad se slaví za přítomnosti bratří a sester pokud možno při slavení mše svaté. Nejvhodnější den pro příslib ve FraM je 25. březen – den, kdy Marie řekla své ano Bohu. Ať jsou pozváni také bratři a sestry místního bratrského společenství SFŘ a místní františkánští řeholníci a řeholnice.

 

Povolání

 

Po kázání se celebrant obrátí k bratřím a sestrám, kteří chtějí složit příslib ve FraM:

Celebrant:

Bratři a sestry, Panna Maria řekla své ano na volání Boží. Také vy máte v úmyslu říci své ano na volání Ducha svatého, které vnímáte ve svém srdci. Je to výzva, která je určena každému z vás, kdo chcete prohloubit své povolání s pomocí svých bratří a sester. Proto vyzývám vašeho formátora, aby zavolal každého z vás jménem, abyste se v přítomnosti bratří a sester postavili před Boha.

 

Formátor volá jménem každého bratra či sestru, kteří chtějí složit příslib ve FraM. Každý z nich na to odpovídá svým ano:

Kandidát:

Ano, zde jsem.

 

Předseda FraM:

Bratři a sestry, oč žádáte?

 

Kandidáti:

Bratře (sestro) * chceme odpovědět své ano, * ano na volání Boží, * ano na snahu žít evangelium, * ano na věrnou lásku, * ano na společný život s vámi, bratři a sestry.

 

Všichni:

Ano, budeme vám pomáhat.

 

Předseda:

Každé ano v sobě obsahuje také ne, ne hříchu, ne beznaději, ne smrti. Vyslovte proto tedy i své ne.

 

Kandidáti:

Říkáme ne ďáblu, * ne násilí, * ne sobectví.

 

Všichni:

Ano, budeme vám pomáhat.

 

Kandidáti:

Říkáme ne závisti, * ne nenávisti, * ne nespravedlnosti.

 

Všichni:

Ano, budeme vám pomáhat.

 

Kandidáti:

Říkáme ne apatii, * ne nezájmu, * ne věčné smrti.

 

Všichni:

Ano, budeme vám pomáhat.

 

Předseda:

Teď, bratři a sestry, vyslovte své ano.

 

Kandidáti:

Říkáme ano Ježíši Kristu, * ano pokoji, * ano péči o všechno stvoření.

 

Všichni:

Ano, budeme vám pomáhat.

 

Kandidáti:

Říkáme ano životu, * ano nenarozenému lidskému životu, * ano životu, který je ohrožen smrtí.

 

Všichni:

Ano, budeme vám pomáhat.

 

Kandidáti:

Říkáme ano lidskosti, * ano církvi, * ano společnosti založené na lásce.

 

Všichni:

Ano, budeme vám pomáhat.

 

Předseda:

Předstup bratře, předstup sestro, jeden po druhém, a potvrď toto své osobní ano před Bohem i před námi, tvými bratry a sestrami.

 

Každý čte svůj příslib, který napsal vlastní rukou a vyjadřuje rozhodnutí žít evangelium a ochotu následovat volání Boží a používá při tom následující slova:

Kandidát:

Ano, Abba, Otče, budu se snažit žít podle tvé vůle; * ano, Ježíši Kriste, budu se snažit žít tvé evangelium; * ano, Duchu svatý, budu se snažit naslouchat tvému volání.

Ano, bratři a sestry, budu se snažit prohlubovat své povolání ve světle poselství svatého Františka.

 

Všichni:

Ano, budeme ti pomáhat

 

Pak se předává evengelium:

 

Předseda (ke každému):

Bratře (sestro) N., přijmi evengelium, slovo živého Boha, Pánovo ano, které se obrací na tebe. Odpovídej na tuto dobrou zvěst svým každodenním ano.

 

Kandidát:

Amen.

 

Ti, kdo složili příslib přinesou text svého příslibu na oltář, nebo ho položí k soše Panny Marie.

Celebrant vztáhne ruce nad bratry a sestry, kteří složili příslib.

Celebrant:

Bůh ať utvrdí vaše ano, abyste mu z hloubi srdce dokázali zůstat věrní.

 

Kandidáti:

Amen.

 

Celebrant:

Bůh ať utvrdí vaše ano, abyste ho dokázali vyjadřovat slovem.

 

Kandidáti:

Amen.

 

Celebrant:

Bůh ať utvrdí vaše ano, abyste ho dokázali naplňovat v pokoji a s radostí.

 

Kandidáti:

Amen.

 

Závěrečné požehnání

 

Celebrant:

Pán ať vám žehná a ať vás chrání.

 

Všichni:

Amen.

 

Celebrant:

Ať vám ukáže svou tvář a smiluje se nad vámi.

 

Všichni:

Amen.

 

Celebrant:

Ať k vám obrátí svou tvář a obdaří vás pokojem.

 

Všichni:

Amen.

 

Celebrant:

Požehnání všemohoucího Boha, Otce i Syna i Ducha svatého, ať na vás sestoupí a vždy s vámi zůstává.

 

Všichni:

Amen.