versepsane

Z předmluvy kardinála Tomáše Špidlíka: „Máme před sebou knížku básníka, který je duchovní. Vidí, jak »neviditelné ruce dotkly se víčka obzoru«. Křesťanský myslitel Origenes rozvíjí myšlenku, že je pro duchovní lidi svět jako bělavé lány připravené ke žni (srv. Jan 4,35), ptají-li se, co znamenají. Pro Víchu jsou »pole malomocná sněhem a nikdo se neptá: Man hu?« On sám se stále ptá při pohledu na vše, a proto všude objevuje tajemství: »Přes růžky beránčí bělostně spících stromů podivně zasněžených vzhůru i do hlíny chvějí se pod doteky sněžných tónů, kterými rozkmitáváš vteřiny.« Proniká tedy básník sám do mystéria a svými verši i nás touží při pohledu na pouhou kopretinu uvésti »k studánce se zlatou sítnicí, která milostně hovoří s králem sluncem«. Ve slunci se pak od počátku křesťané klanějí Kristu.“

Jiří Jan Vícha OFMCap. (1923–1997) byl knězem, bratrem kapucínem, básníkem. V roce 1940 vstoupil do noviciátu na Hradčanech. Teologická studia dokončil v Olomouci a roku 1948 přijal od kardinála Berana kněžské svěcení. Po likvidaci klášterů v roce 1950 byl internován v Broumově a posléze nastoupil tříletou vojenskou službu u PTP. Poté krátce pracoval v civilním zaměstnání. V roce 1961 byl zatčen a za údajnou vlastizradu odsouzen na 14 let vězení. Propuštěn byl v roce 1968 a od roku 1969 působil v duchovní správě ve Fulneku, kde také zemřel. V letech 1976–1991 byl provinciálem Řádu menších bratrů kapucínů v Čechách a na Moravě.

 • Autor: Jiří Jan Vícha OFMCap.
 • Fotografie: Tomáš Vážan
 • Vydavatel: Refugium Velehrad-Roma
 • Rok vydání: 1997
 • Počet stran: 125
 • ISBN 80-86045-12-9

Všichni zemřelí serafínského řádu

Každý den si všechny kapucínské komunity připomínají bratry a dobrodince řádu, jejichž úmrtí připadají na konkrétní datum (viz kapucínské nekrologium). Zemřelí serafínského řádu však mají i svou liturgickou památku, kterou slavíme 3. listopadu.

Na této stránce chceme vzpomenout na naše bratry, které jste možná znali také vy.

Centralka Brno ilfoto

Životní příběhy těchto našich bratří jsou si v ledasčem podobné. Obvykle pocházeli z chudých rodin a díky serafínské internátní škole při kapucínském klášteře v Praze na Hradčanech se jim dostalo vyššího vzdělání. A právě zde objevili své povolání k řeholnímu životu a vstoupili do řádu. Obvyklý rytmus života v klášteře však přerušila druhá světová válka a někteří bratři byli totálně nasazeni do Říše. Další zlom přišel v dubnu 1950 s likvidací řádů a záborem klášterů. Bratři byli internováni v Broumově, Hejnicích, Hájku u Prahy nebo rovnou v Želivě. Po propuštění si obtížně hledali práci a někteří kněží nemohli dlouhá léta oficiálně vykonávat kněžskou službu.

Listopadová revoluce a obnova řádů je všechny zastihla už v důchodovém věku, přesto se aktivně zapojili do budování komunit, pastorační práce a všeho, co bylo zapotřebí. Na své spolubratry vzpomínáme s velkou vděčností.

Prosíme, připojte se k nám v modlitbě za naše zemřelé bratry.

Centralka Brno 150 135Zemřelí serafínského řádu

V krátkých životopisech vzpomínáme na bratry, kteří zemřeli v posledních 15 letech. Pokud to bylo možné, připojili jsme také fotografie.

Číst dál...

Vstup do Řádu

Základním požadavkem pro zájemce o vstup do našeho řádu je Boží povolání – tedy dlouhodobé vnímání toho, že mě Bůh chce mít zvláštním způsobem pro sebe – s vyloučením lidského partnera. Jelikož jsme řádem kontemplativně-apoštolským, tak se předpokládá i hluboký vztah k osobní modlitbě a ochota dát se zcela do služeb Bohu a církvi.

Církev vyžaduje, abychom při přijímání zájemců byli obezřetní: "Ať představení s bdělou pečlivostí přijímají pouze ty, kdo jsou kromě předepsaného věku zdraví, mají vhodnou povahu a dostatečnou zralost, aby mohli žít životem, který je vlastní institutu. Zdraví, povaha a zralost ať jsou v případě potřeby prokázány i pomocí znalců." (CIC kán. 642)

Nemůžeme přijmout toho:

1. Kdo dosud nedokončil sedmnáctý rok svého věku.
2. Kdo je manžel, dokud trvá manželství.
3. Kdo je vázán posvátným poutem s nějakým institutem zasvěceného života nebo včleněn do společnosti apoštolského života.
4. Kdo vstupuje do institutu pod vlivem násilí, velkého strachu nebo podvodně.
5. Kdo zatajil své přičlenění k nějakému institutu zasvěceného života nebo nějaké společnosti apoštolského života. (srov. kán. 643)

Typickým uchazečem o členství v našem řádu je tedy svobodný, pokřťený a biřmovaný muž, který chce žít naší spiritualitou a vnímá, že mu ji Bůh vložil do srdce. Základními dokumenty, kterými se řídíme jsou Řehole a Závěť svatého Františka.

Co mám udělat?

Jestliže tě zaujaly hodnoty, které se snažíme my kapucíni žít a chtěl bys náš život poznat více z blízka máš možnost kontaktovat jednoho z bratří, kteří se věnují sympatizantům naší spirituality a také mužům, kteří mají zájem o náš způsob života.

Kontakt:

 • br. František, Kapucínská 2, 779 00 Olomouc, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 604 169 352
 • br. Radek Navrátil, Kapucínská 2, 779 00 Olomouc, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 733 755 811

Co mě čeká?

Jestliže se rozhodneš odpovědět na Boží volání, které nějakým způsobem zaznívá v tvém srdci a náš způsob života vnímáš jako ten "tvůj", čeká tě několik etap formace, v kterých ty sám a s pomocí bratří, budeš moci rozpoznat, zda tato cesta je pro tebe tou pravou.

1. Zájemce

Jedná se o období, kdy se mladý muž zcela nezávazně seznamuje s bratry a s kapucínskou spiritualitou.

 • Podniká krátké návštěvy bratrského společenství.
 • Domluví se na osobním rozhovoru s bratrem odpovědným za tuto etapu formace (br. František – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , popřípadě br. Radek – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).
 • Účastní se setkání ostatních zájemců s komunitou bratří.
 • Po nejméně půlročním poznávání života bratří má možnost osobního setkání s br. provinciálem, který rozhodne zda je zájemce připraven vstoupit do další etapy formace, jíž je Kandidatura.

2. Kandidát

Jedná se o období, kdy kandidát blíže poznává život bratří a také sám sebe.

 • Kandidát má možnost prožít měsíčně víkend nebo několik dnů v některém z našich klášterů.
 • Jednou měsíčně má osobní rozhovor s bratrem odpovědným za toto období formace (br. František – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).
 • Kandidát má právo vstupovat do klauzury bratří (místo vyhrazeno pouze bratřím).

Po půlročním poznávání života bratří má kandidát možnost osobního setkání s br. provinciálem, který rozhodne zda je připraven vstoupit do další etapy formace, jíž je Postulát.

3. Postulant

Jedná se o čas vyhrazený k odkrytí hlubších motivací povolání, k utvrzení se v něm a kdy se již zkouší konkrétní život v klášteře.

 • Postulant žije v bratrském společenství kláštera.
 • Jednou měsíčně má osobní rozhovor s bratrem odpovědným za toto období formace.
 • Obsah lidské formace je zaměřen především na vztah k sobě samému (metody sebepoznání, sebepřijetí, sebeovládání, svoboda, zodpovědnost, emoční a afektivní rovnováha, růst a vyrovnanost v sexuální oblasti, čestnost a věrnost).
 • Obsah křesťanské formace je zaměřen na prohlubování života víry a svátostného života, metody četby a rozjímání Písma.
 • Obsah řeholní formace se zaměřuje na seznámení s bohatostí různých spiritualit, na osobnost sv. Františka a počátky františkánství.

Dvakrát ročně se vyjadřuje komunita bratří ke vhodnosti postulanta pro náš život a před závěrem postulátu br. provinciál rozhodne po poradě se svou radou, zda je možné pokračovat formaci další etapou, jíž je Noviciát.

4. Novic

Noviciát je obdobím intenzivnější iniciace a hlubší zkušenosti evangelního františkánsko-kapucínského života v jeho základních požadavcích. Vyžaduje svobodné a zralé rozhodnutí zakusit náš způsob řeholního života. Trvá jeden rok a pokud je novic bratrem provinciálem se souhlasem jeho rady připuštěn ke slibům, na jeho konci skládá novic své první dočasné sliby.

Proces iniciace během noviciátu má za základ hodnoty našeho zasvěceného života, které je třeba poznávat a žít ve světle Kristova příkladu, evangelních ideálů svatého Františka a ryzích tradic Řádu. Rytmus noviciátu odpovídá hlavním prvkům našeho řeholního života, zvláště prostřednictvím specifické zkušenosti víry, kontemplativní modlitby, bratrského života, kontaktu s chudými a práce.

5. Junior

Juniorát, který začíná dočasnými sliby a končí věčnými sliby, je třetí etapou iniciace. V tomto období bratři směřují k větší zralosti a připravují se na definitivní volbu evangelního života našeho Řádu.

Bratři jsou vedeni k živoucímu vztahu s Kristem, aby se Mu stále více stávali podobnými a aby v Něm nacházeli svou identitu. Podle svého nadání a milosti, jsou uváděni do hlubšího studia Písma svatého, teologie duchovního života, liturgie, dějin a spirituality Řádu. Jsou prakticky zasvěcováni do různých způsobů apoštolátu a do práce, včetně domácích prací. Tento proces iniciace probíhá s přihlédnutím k životu a k postupnému zrání jednotlivce. Ti, kdo se připravují ke kněžské službě se na ni v tomto období formace začínají připravovat.

6. Bratr ve stálé formaci

Stálá formace následuje po počáteční formaci a trvá po celý život. Dotýká se celého člověka. Má ale dvojí povahu – duchovní obrácení, které probíhá stálým navracením se k pramenům křesťanského života a k původnímu duchu Řádu, který máme žít způsobem, který odpovídá různým kulturám a době; – a také kulturní a profesní obnovu, ke které dochází, aby se tak řeklo, technickým přizpůsobením se podmínkám doby. To všechno přispívá k větší tvůrčí věrnosti našemu povolání.

Co mě to bude stát?

Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl: "Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!“ (Mk 10,21)

Co z toho budu mít?

"A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole pro mé jméno, stokrát víc dostane a bude mít podíl na věčném životě." (Mt 19,29)

Výběr ze závěrečných prací

Marek Brčák: Působení kapucínského řádu v Čechách a na Moravě (1618–1673); rigorózní práce, FF UK v Praze, 2014

Marek Brčák: Kapucínský řád a společnost v Čechách a na Moravě v letech 1618–1673; diplomová práce, FF UK v Praze, 2013

Marek Brčák: Ustavení české kapucínské provincie v první polovině 17. století. Obraz kapucínského řádu v letech 1599–1618 v narativních pramenech a korespondenci podporovatelů řádu; bakalářská práce, FF UK v Praze, 2010

Matyáš Bajger: Česká františkánská knižní kultura. Knihovny minoritů, františkánů a kapucínů v průběhu staletí; rigorózní práce, FF OU v Ostravě, 2007

Matyáš Bajger: Dějiny kapucínských knihoven v českých zemích; diplomová práce, FF MU v Brně, 2004

Klaster SternberkVýročí posvěcení kláštera ve Šternberku

Naše sestry klarisky-kapucínky vás srdečně zvou na oslavu 20. výročí posvěcení kláštera svaté Anežky České ve Šternberku (22–24. 11. 2016).

Číst dál...