Terciari SusiceSekulární františkánský řád

Místní bratrské společenství Sekulárního františkánského řádu se schází každou středu od 19 h do 20.30 h v refektáři našeho kláštera. Setkání probíhá i během prázdnin.

Číst dál...

Historie milostného obrazu Panny Marie Bolestné v Sušici

 

Manželé Jindřich Michael Hyzrle z Chodů a jeho žena Eleonora Alžběta, rozená hraběnka z Dohna, darovali tento milostný obraz kapucínům v roce 1659. K tomuto darování se váže událost, která se stala na Zelený čtvrtek 1. dubna 1649 na zámku Lčovicích na Prachaticku.

 

PM Bolestna 01 

 

Jindřich Hyzrle jej dostal darem od saského kurfiřsta za diplomatickou službu na jeho dvoře. Jeho žena Eleonora byla v požehnaném stavu a často se před obrazem modlila za šťastný porod. 1. dubna porodila syna, který nejevil známky života. Zavolali jejího manžela, který se modlil v modlitební knize před obrazem Panny Marie žalmy a litanie ke všem svatým. Vzal dítě do náručí a zřejmě provedl umělé dýchání, načež dítě obživlo. Protože bylo slabé, bylo ihned přítomnou paní Napkovou pokřtěno a dostalo jméno František Michael, později kněz doplnil křest ostatními církevními obřady. Syn se pak těšil dobrému zdraví a dožil se 60 let, zemřel v Praze 1709.

 

Když po křtu děkovali Pánu Bohu za záchranu syna, pohlédla matka k obrazu Panny Marie a s úžasem zpozorovala, jak z čela Panny Marie stéká krůpěj jako groš velká. Upozornila hned manžela na tento úkaz. Oba pak pozorovali jak krev stéká přes obraz Panny Marie na druhý obraz Madony (Panny Marie Karmelské se škapulířem a Ježíškem v náručí), kde se rozdělila na dva proudy. Krev dopadala na modlitební knížku, z níž se předtím hrabě modlil. První krůpěj dopadla na verš : „Aby všemu lidu křesťanskému pravou svornost a jednotu dáti ráčil“ a druhá nad verš 69. žalmu „Spomocník a vysvoboditel můj jsi Ty, Pane, neprodlévej“.

 

PM Boletsna 03 rytina 

Rytina s nejstarším vyobrazením kapucínského kláštera v Sušici. Překlad latinského nápisu zní: „Pravý zázračný obraz mariánské podobizny Bolestné Matky, který v Sušici u Otců kapucínů od století se skví milostmi a dobrodiními.“ V obraze pod řeholníky: „Vyslyš ze svého sídla každého, kdo se bude modlit na tomto místě.“

 

Manželé se nepokládali za hodna, aby tento zázračný obraz měli ve svém příbytku a proto jej věnovali i s druhým obrazem a knihou kapucínům, kteří právě v Sušici stavěli klášter. Modlitební kniha byla uložena v klášterní knihovně, která obsahovala 4–5 tísíc svazků. Při likvidaci kláštera v roce 1950 se minimálně jedna třetina knih, včetně oné modlitební, ztratila.

 

Pro milostný obraz nechala hraběnka Eleonora Alžběta Hyzrlová zřídit na epištolní straně chóru sušického klášterního kostela oltář na vlastní náklady. Pod obraz Panny Marie Bolestné byl zavěšen malý obrázek Panny Marie Karmelské, na který kapala krev.

 

PM Bolestna 06 kostel

 

Nový oltář jak ho známe dnes, byl zřízen 24. března 1745 z prostředků sušických měšťanů. V roce 1762 daroval netolický děkan a sušický rodák Antonín Roušar pro milostný obraz stříbrný rám. Kvardián P. Prothasius nechal roku 1771 ozdobit oltář novým tabernákulem, zhotoveným budějovickým sochařem.

 

Zloději se obrazu nevyhýbali, poprvé jej odnesli v roce 1791, jak svědčí latinský nápis: „Tento obraz, ukradený svatokrádci mimo jiné stříbrné věci, byl nalezen v Nemilkově v polích na sklonku léta, byl ozdoben a na své místo znovu postaven za ctihodného otce kvardiána Fabiana Strakonického roku 1791.“ Po druhé ukradl zloděj samotný obraz 24. dubna 1977, naštěstí se ale v něm hnulo svědomí a 9. května jej vhodil otevřeným oknem na faru.

 

Od roku 1792 hořela před obrazem olejová lampa, kterou věnovala volšovská hraběnka Dohalská z Dohalic. Z pramenů jsou známy četné peněžní dary na olej do lampy.

 

PM Bolestna 02 mozaika

 

V roce 1669 žádal sušický děkan Karel František Rosacínius z Karlsbergu arcibiskupskou konzistoř o svolení, aby okolní faráři mohli každoročně vést procesí k obrazu Panny Marie. A Šebestián Zbraslavský ze Svatova, metropolitní děkan pražský, dopisem ze dne 24. dubna 1669 svolil, aby třetí neděli po Velikonocích, v níž se připomíná slavnost Sedmibolestné Panny Marie, konalo procesí. 

 

Poutníků a ctitelů Panny Marie stále přibývalo, jak svědčí osvědčení sušického magistrátu ze dne 24. dubna 1771, že do sušického kláštera k Panně Marii přichází ročně na 20 tisíc lidí, kteří se zpovídají a přistupují ke stolu Páně.

 

V klášterním archivu se dochovaly četné záznamy o podivuhodné pomoci Bolestné Matky Boží těm, kdo ji o pomoc prosili. Jen některé uvedeme: roku 1650 manželka urozeného pána Collovrata, kapitána, po několik týdnů trpěla bolestmi v krku a vzdala se již úplně naděje na uzdravení. Sotva však učinila slib P. Marii, dosáhla proti očekávání uzdravení.

 

PM Bolestna 05 oltar

 

V roce 1661 paní Anna Marie Ziganová z Grünenthalu, rozená z Žerotínu, v těžkých bolestech pracovala tři dny k porodu a již všichni mysleli, že je ztracena. Tu v bolestech zaslíbila se Panně Marii Sušické a ta ji vyslyšela. Z vděčnosti věnovala votivní obraz P. Marii, na němž vše vylíčila.

 

Roku 1690 byl stižen Jan Lorenc Bublíkovský těžkou a nebezpečnou chorobou (infirmitas). Útočištěm mu byla Panna Maria a uzdravil se. Věnoval kapucínskému kostelu votivní obraz.

 

V roce 1703 vypravuje P. Bonifacius Pražský, že byl přítomen dvěma zázrakům, jak může dosvědčit i sušický kvardián P. Cyprianus Giel. V Lažanech na panství hraběte Ferdinanda z Althan, stonal dvouletý Václav těžkou nemocí (franesis) a již umíral. Tu hraběnka v slzách prosila Pannu Marii o uzdravení syna a slíbila, že věnuje své šperky na korunku obrazu, uzdraví-li se její syn. Sotva matka skončila modlitbu, hoch volal matku a P. Bonifáce, horečka ustávala a chlapec se uzdravil. Hraběnka splnila slib a dala zhotovil korunku na obraz.

 

PM Bolestna 04 obraz

 

Druhý zázrak se stal v Dobříši, kde je panství druhého hraběte z Althanu. Tam přijel rytmistr Spanner se setninou a tu ho náhle přepadla nevolnost, musel ulehnout a přivolaný lékař se vzdal naděje na uzdravení. Manželka rytmistra se obrátila o pomoc k Panně Marii a přislíbila kostelu stříbrný obraz. Její prosby byly vyslyšeny a druhého dne byl rytmistr zdráv. Jeho choť slib splnila. A takto bychom mohli ještě dlouho pokračovat.

 

Jako výraz vděčnosti byly k obrazu Panny Marie přinášeny dary, často ve formě stříbrných či voskových částí těla, které byly uzdraveny. Za josefínských reforem však byly tyto votivní dary z chrámu odstraněny.

 

Pověst sušické thaumaturgy přesáhla hranice regionu a vyobrazenu ji nalezneme např. na pověstné Svaté cestě z Prahy do Staré Boleslavi, či na reliéfu kartuše, kterou přidržuje anděl umístěný na balustrádě poutního kostela Panny Marie na Svaté Hoře u Příbrami. Kopie Milostného sušického obrazu se dostaly i do zahraničí, jedna z nich se od 18. století nachází v dolnorakouském Murstettenu.

 

Klášter kapucínů v Sušici – kontakty

 

Adresa: Klášter kapucínů Sušice, Dlouhoveská 1, 342 01 Sušice, mapa
Telefon: +420 376 528 774
IČO: 7363437
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Statutární orgán

kvardián: Pavel Romuald Jarolímek
místní vikář: Vladimír Hladík

 

Dar na rekonstrukci klášterního kostela

Ti z vás, kteří jste se rozhodli přispět na rekonstrukci klášterního kostela sv. Felixe v Sušici, zašlete, prosím, svůj dar na účet: 9851251001 / 5500. V účelu platby nezapomeňte uvést: „dar kostel Sušice“. Rádi vám vystavíme potvrzení pro daňové účely – kontaktujte nás, prosím, na telefonním čísle: 731 405 546.

 

Kontakty na bratry

 

Hosté, kteří chtějí mezi nás přijet, odpočinout si a načepat síly, kontaktujte nás prosím na emailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bohoslužby v kostele svatého Felixe v Sušici

 

Mše svaté

 • pondělí: 8 h
 • středa: (13 h v nemocniční kapli sv. Anežky České – v 2. patře hlavní nemocniční budovy)
 • pátek: 8 h
 • pátek: (10 h v pravé budově domova důchodců – v Domově pod Andělem Strážným – v Domově se zvláštním režimem)
 • sobota: 8 h
 • neděle: 18 h 

 

Příležitost ke svátosti smíření

 • 30 minut přede mší svatou, popř. na požádání 

 

Rektorem kostela

je br. Petr Petřivalský OFMCap.

 

Duchovní služba v sušické nemocnici

je zajišťována každou středu po mši sv., kdy bratři kapucíni obcházejí podle přání pacientů jejich pokoje. V naléhavých nebo mimořádných případech můžete kontaktovat br. Petra Petřivalského OFMCap., tel. 605 487 026, nebo sušického děkana o. Marka Donnerstaga, tel. 603 456 125.

 

 

Ohlášky pro 31. neděli v mezidobí

 • Čtvrtek: nezávazná památka bl. Jana Duns Scota, kněze; pátek: svátek Posvěcení lateránské baziliky; sobota: památka sv. Lva Velikého, papeže; příští neděle: 32. v mezidobí.
 • Sbírka příští neděle bude určena na podporu charitního díla v diecézi.
 • V pondělí 5. 11. se uskuteční dušičkové bohoslužby v Chmelné v 17 h a pak v 18 h v Podmoklech. Do 8. listopadu můžeme získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci.
 • V pondělí začíná oprava interiéru kostela v Rabí. O. Marek prosí o modlitbu za zdárné dokončení oprav. V pondělí v 18 h se můžete připojit k modlitbě s Komunitou Cenacolo a ve středu v 19.30 h pak k půlhodinové adoraci společně s terciáři.
 • V Sušici proběhnou v pátek 9. 11. Svatohubertské slavnosti. V 17.30 h zazní „Lovecké signály“ na náměstí před radnicí, v 17.45 h se vyjde průvodem do kostela sv. Václava, kde začne mše sv. v 18 h. Liturgii doprovodí Svatobor a Jihočeští trubači.
 • O. Marek chce ve farnosti zahájit přípravu na křest dospělých a také na biřmování. Případné zájemce pošlete za o. Markem.
 • V sobotu 10. 11. se uskuteční pouť u kaple sv. Martina na Zadních Paštích od 13 h a poté od 15 h koncert Plzeňské konzervatoře v kostele na Dobré Vodě.
 • V neděli 11. 11. se od 13.30 h rozezní kostelní zvony na připomínku konce první světové války a jako symbolické uctění památky padlých v této válce.
 • V neděli 11. 11. se můžete připojit k putování ke kapli sv. Vintíře na Březníku, při kterém se bude umisťovat poslední zvon. Sraz je u kostela na Dobré Vodě v 13.30 h.
 • Vyšlo nové číslo Farního listu.
 • Ti, kdo mají telefon s Androidem, si na Google Play mohou nově stáhnout Katechismus.