Marie Konstancie Panas (1896–1963)

Služebnice Boží Agnese Panasová (sestra Marie Konstancie) se narodila 5. ledna 1896 v Alano di Piave (Belluno) Antonínu Benvenutovi Panasovi a Marii Biasottové.

Její rodiče roku 1902 emigrovali za prací do Ameriky a nechali malou Anežku na vychování u sester kanossiánek ve Feltre a pak od roku 1910 v Benátkách. Studia ukončila se skvělými výsledky již v sedmnácti letech a začala učit na obecné škole v Conetře. Po překonání vnitřních a vnějších překážek se rozhodla přestat učit a vstoupila 11. října 1917 do kláštera kapucínských klarisek ve Fabrianu, kde následujícího roku složila sliby. Mladou sestru těšilo vykonávat velmi pokorné služby v šatně, na zahradě a v kuchyni. Pro své lidské a duchovní kvality byla v 31 letech vybrána za novicmistrovou. Své svěřenkyně obdivuhodně vychovávala slovem, příkladem i svými spisy. Dne 22. června 1936 byla jednohlasně zvolena abatyší a tento úřad zastávala nepřetržitě šestnáct let.

Složila tři zvláštní sliby: že se zcela odevzdá do Boží vůle, že svůj život daruje za spásu duší a že bude vždy usilovat o to, co je dokonalejší. Byla dobrou spisovatelkou a zbylo po ní mnoho duchovních děl a tisíce dopisů. Můžeme připomenout její asketický traktát Venite, ascendamus ad montem Domini (Pojďte, vystupme na horu Páně), Evangelia pro řeholnice a Dvanáct měsíců roku v životě řeholnice.

Roku 1959 byla postižena bolestnou a znetvořující artritidou, která ji postupně upoutala na lůžko. Zemřela v klášteře ve Fabrianu 28. května 1963. Po svolení Kongregace pro kauzy svatých byl 10. října 1983 zahájen kurií ve Fabrianu diecézní informativní proces o ctnostech. Positio byla předána do Říma 7. listopadu 1998.