Stálá zpovědní služba:

Zpovídá se v pracovní dny od 9.00 do 16.30.

O státním svátku se nezpovídá.

Zpovědní službu organizuje P. Jaroslav Čupr, rektor kostela sv. Máří Magdalény.

 

Otec biskup Vojtěch až do odvolání udělil věřícím v brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

 

 

 

Na základě mimořádného opatření Vlády ČR dochází od 26. dubna 2021 ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Těch se budou moci věřící účastnit za splnění tří podmínek: ochrana dýchacích cest - respirátor, rozestupy 2m a dezinfekce.

 


 

 

 

 

 

 

 

 Pořad bohoslužeb

  od 9. 5. do 16. 5. 2021

 

  

 

 

 

 

Ne

9. 5.

6. NEDĚLE

VELIKONOČNÍ

1000

Za dar víry a obrácení

pro Tomáše Mega

1700

Za dar víry a obrácení

pro Tomáše Mega

Po

10. 5.

 --  --  ----

Út

11. 5.

sv. Ignáce z Laconi,

řeholníka

památka

1700

Na dobrý úmysl

St

12. 5.

sv. Leopolda Mandiče,

kněze

památka

Večerní mše sv. z vigilie

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

1700

Za firmu Awigo

a všechny zaměstnance

Čt

13. 5.

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

slavnost

1700

Za morální a duchovní

obrodu našeho národa

14. 5.

sv. Matěje,

apoštola

svátek

1700

Na úmysl dárce

So

15. 5.

sv. Markéty

z Cortony,

kajícnice 3. řádu

památka

1700

Za dar víry pro sestru,

švagra a synovce

Ne

16. 5.

7. NEDĚLE

VELIKONOČNÍ

1000

Za Karla a Janu Kubovy,

rodiče a živou a zemřelou rodinu

1700

Za + Jana Tesaříka a + rodiče

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

ROK SV. JOSEFA


8. prosince 2020 vyhlásil papež František v církvi Rok svatého Josefa. Učinil tak vydáním apoštolského listu Patris corde u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa ochráncem církve v roce 1870 papežem bl. Piem IX. Účelem tohoto apoštolského listu, jak píše Svatý otec, „je vzrůst lásky k tomuto velkému Světci a pobídka, abychom prosili o jeho přímluvu a napodobovali jeho ctnosti a jeho rozlet.“

 

K tomuto roku vyhlašuje papež plnomocné odpustky:

 

Plnomocný odpustek se uděluje za obvyklých podmínek (svátostné vyznání, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl papeže) věřícím v Krista, kteří se v duchu odvrátí od jakéhokoliv hříchu a budou se účastnit Roku svatého Josefa za okolností a způsoby, jak to určuje tato Apoštolská penitenciárie.

 

a. Svatý Josef, nás povzbuzuje, abychom znova našli úzký synovský vztah s Otcem, obnovili svou věrnost modlitbě. Plnomocný odpustek se proto uděluje všem, kdo budou aspoň půl hodiny meditovat o modlitbě Páně nebo se aspoň jeden den budou účastnit pobytu v duchovním ústraní, který bude obsahovat meditaci o svatém Josefovi.

 

b. Ctnost spravedlnosti, kterou Josef tak skvělým způsobem uplatňoval, je plné přilnutí k božskému zákonu, totiž zákonu milosrdenství, proto se bude moci dostat daru plnomocného odpustku také těm, kdo podle příkladu svatého Josefa vykonají skutek milosrdenství — ať tělesný nebo duchovní.

 

c. Zvláštním znakem Josefova povolání bylo, že se stal opatrovníkem Svaté rodiny Aby byly všechny křesťanské rodiny naléhavě povzbuzeny k tomu, aby znova tvořily příklad důvěrného společenství, lásky a modlitby, uděluje se plnomocný odpustek věřícím, kteří se v rodinách nebo jako snoubenci pomodlí posvátný růženec.

 

d. 1. května slavíme svátek svatého Josefa dělníka, s tím úmyslem, aby všichni lidé viděli důstojnost práce. Plnomocný odpustek tedy bude moci obdržet každý, kdo každý den svěří své snažení pod ochranu svatého Josefa, a kterýkoli věřící, který bude přímluvu nazaretského dělníka vzývat v tom smyslu, aby každý, kdo si hledá práci, ji byl schopen najít a aby práce všech byla důstojnější.

 

e. Svatá rodina na útěku do Egypta nás učí, že „Bůh je tam, kde je člověk v nebezpečí, tam, kde člověk trpí, kde utíká, zakouší odmítání a opuštěnost“. Plnomocný odpustek se tedy uděluje věřícím, kteří se pomodlí litanie ke svatému Josefovi anebo jinou zvláštní modlitbu ke svatému Josefovi z jiných liturgických tradicí, a to za pronásledovanou církev a za ulehčení všem křesťanům, kteří trpí jakýmkoli druhem pronásledování.

 

Na něj se obracíme svou modlitbou:


Buď pozdraven, ochránce Vykupitele,
a snoubenče Panny Marie.
Tobě svěřil Bůh svého Syna,
v tebe vložila Maria svou důvěru.
S tebou se Kristus stal člověkem.
Ó svatý Josefe, buď otcem i nám
a veď nás cestou života.
Vypros nám milost, milosrdenství a odvahu,
a ochraň nás před každým zlem. Amen.

 

Dáno v Římě u Sv. Jana v Lateránu dne 8. prosince 2020,

v osmém roce mého pontifikátu
FRANTIŠEK