Stálá zpovědní služba:

Zpovídá se v pracovní dny od 9.00 do 16.30.

O státním svátku se nezpovídá.

Zpovědní službu organizuje P. Jaroslav Čupr, rektor kostela sv. Máří Magdalény.

 

Otec biskup Vojtěch až do odvolání udělil věřícím v brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

 

 

 

Na základě mimořádného opatření Vlády ČR dochází od 26. dubna 2021 ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Těch se budou moci věřící účastnit za splnění tří podmínek: ochrana dýchacích cest - respirátor, rozestupy 2m a dezinfekce.

 


 

 

 

 

 

 

Pořad bohoslužeb

od 10. 10. do 17. 10. 2021

 

 

                                  

            

 

Ne

10. 10.

28. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

1000

Za + rodiče a živou rodinu

1700

Za + manžela Vladimíra

Po

11. 10.

sv. Jana XXIII., papeže

nezávazná památka

---

Út

12. 10.

sv. Serafína z Montegranara, kapucína

památka

1700

Za + manžela, rodiče, sourozence a prarodiče

St

13. 10.

bl. Honoráta Kožmiňského, kapucína a kněze

nezávazná památka

1700

Za + Metoděje Veselého, manželku, syna a živou rodinu

Čt

14. 10.

1700

Za soudce

tří brněnských soudů

15. 10.

sv. Terezie od Ježíše,

panny a učitelky církve

památka

1700

Za + Jiřího Baladu

So

16. 10.

sv. Hedviky, řeholnice,

hlavní patronky Slezska

nezávazná památka

1700

Za + Františka a Josefu Bednářovy, a za

Františka a Olgu Kryštofovy

Ne

17. 10.

29. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

1000

Za + rodiče,

přízeň a duše v očistci

1700

Za Boží požehnání

pro paní Emu a její rodinu

                 

                

 

 

  

                       

 

Od 25. září do 28. října zveme na komentovanou vycházku okolím kláštera zakončenou v našem kostele, Po stopách kapucínských dobrodinců.

Rezervaci vstupenek a konkrétní termíny naleznete na webu naší hrobky.

 

  

 

 

  

ROK SV. JOSEFA


8. prosince 2020 vyhlásil papež František v církvi Rok svatého Josefa. Učinil tak vydáním apoštolského listu Patris corde u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa ochráncem církve v roce 1870 papežem bl. Piem IX. Účelem tohoto apoštolského listu, jak píše Svatý otec, „je vzrůst lásky k tomuto velkému Světci a pobídka, abychom prosili o jeho přímluvu a napodobovali jeho ctnosti a jeho rozlet.“

 

K tomuto roku vyhlašuje papež plnomocné odpustky:

 

Plnomocný odpustek se uděluje za obvyklých podmínek (svátostné vyznání, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl papeže) věřícím v Krista, kteří se v duchu odvrátí od jakéhokoliv hříchu a budou se účastnit Roku svatého Josefa za okolností a způsoby, jak to určuje tato Apoštolská penitenciárie.

 

a. Svatý Josef, nás povzbuzuje, abychom znova našli úzký synovský vztah s Otcem, obnovili svou věrnost modlitbě. Plnomocný odpustek se proto uděluje všem, kdo budou aspoň půl hodiny meditovat o modlitbě Páně nebo se aspoň jeden den budou účastnit pobytu v duchovním ústraní, který bude obsahovat meditaci o svatém Josefovi.

 

b. Ctnost spravedlnosti, kterou Josef tak skvělým způsobem uplatňoval, je plné přilnutí k božskému zákonu, totiž zákonu milosrdenství, proto se bude moci dostat daru plnomocného odpustku také těm, kdo podle příkladu svatého Josefa vykonají skutek milosrdenství — ať tělesný nebo duchovní.

 

c. Zvláštním znakem Josefova povolání bylo, že se stal opatrovníkem Svaté rodiny Aby byly všechny křesťanské rodiny naléhavě povzbuzeny k tomu, aby znova tvořily příklad důvěrného společenství, lásky a modlitby, uděluje se plnomocný odpustek věřícím, kteří se v rodinách nebo jako snoubenci pomodlí posvátný růženec.

 

d. 1. května slavíme svátek svatého Josefa dělníka, s tím úmyslem, aby všichni lidé viděli důstojnost práce. Plnomocný odpustek tedy bude moci obdržet každý, kdo každý den svěří své snažení pod ochranu svatého Josefa, a kterýkoli věřící, který bude přímluvu nazaretského dělníka vzývat v tom smyslu, aby každý, kdo si hledá práci, ji byl schopen najít a aby práce všech byla důstojnější.

 

e. Svatá rodina na útěku do Egypta nás učí, že „Bůh je tam, kde je člověk v nebezpečí, tam, kde člověk trpí, kde utíká, zakouší odmítání a opuštěnost“. Plnomocný odpustek se tedy uděluje věřícím, kteří se pomodlí litanie ke svatému Josefovi anebo jinou zvláštní modlitbu ke svatému Josefovi z jiných liturgických tradicí, a to za pronásledovanou církev a za ulehčení všem křesťanům, kteří trpí jakýmkoli druhem pronásledování.

 

Na něj se obracíme svou modlitbou:


Buď pozdraven, ochránce Vykupitele,
a snoubenče Panny Marie.
Tobě svěřil Bůh svého Syna,
v tebe vložila Maria svou důvěru.
S tebou se Kristus stal člověkem.
Ó svatý Josefe, buď otcem i nám
a veď nás cestou života.
Vypros nám milost, milosrdenství a odvahu,
a ochraň nás před každým zlem. Amen.

 

Dáno v Římě u Sv. Jana v Lateránu dne 8. prosince 2020,

v osmém roce mého pontifikátu
FRANTIŠEK