Vstup do Řádu

Základním požadavkem pro zájemce o vstup do našeho řádu je Boží povolání – tedy dlouhodobé vnímání toho, že mě Bůh chce mít zvláštním způsobem pro sebe – s vyloučením lidského partnera. Jelikož jsme řádem kontemplativně-apoštolským, tak se předpokládá i hluboký vztah k osobní modlitbě a ochota dát se zcela do služeb Bohu a církvi.

Požadavky církve

Požadavky církve Církev vyžaduje, abychom při přijímání zájemců byli obezřetní: “Ať představení s bdělou pečlivostí přijímají pouze ty, kdo jsou kromě předepsaného věku zdraví, mají vhodnou povahu a dostatečnou zralost, aby mohli žít životem, který je vlastní institutu. Zdraví, povaha a zralost ať jsou v případě potřeby prokázány i pomocí znalců.”…

Nemůžeme přijmout

Nemůžeme přijmout toho: 1. Kdo dosud nedokončil sedmnáctý rok svého věku.2. Kdo je manžel, dokud trvá manželství.3. Kdo je vázán posvátným poutem s nějakým institutem zasvěceného života nebo včleněn do společnosti apoštolského života.4. Kdo vstupuje do institutu pod vlivem násilí, velkého strachu nebo podvodně.5. Kdo zatajil své přičlenění k nějakému…

Typický uchazeč

Typický uchazeč Typickým uchazečem o členství v našem řádu je tedy svobodný, pokřťený a biřmovaný muž, který chce žít naší spiritualitou a vnímá, že mu ji Bůh vložil do srdce. Základními dokumenty, kterými se řídíme jsou Řehole a Závěť svatého Františka.

Co mám udělat?

Co mám udělat? Jestliže tě zaujaly hodnoty, které se snažíme my kapucíni žít a chtěl bys náš život poznat více z blízka máš možnost kontaktovat jednoho z bratří, kteří se věnují sympatizantům naší spirituality a také mužům, kteří mají zájem o náš způsob života.

Co mě čeká?

Co mě čeká? Jestliže se rozhodneš odpovědět na Boží volání, které nějakým způsobem zaznívá v tvém srdci a náš způsob života vnímáš jako ten “tvůj”, čeká tě několik etap formace, v kterých ty sám a s pomocí bratří, budeš moci rozpoznat, zda tato cesta je pro tebe tou pravou.

1. Zájemce

Jedná se o období, kdy se mladý muž zcela nezávazně seznamuje s bratry a s kapucínskou spiritualitou. Podniká krátké návštěvy bratrského společenství.Domluví se na osobním rozhovoru s bratrem odpovědným za tuto etapu formace (br. Radek – radekna@seznam.cz , popřípadě br. Maxmiána – maxmlian@kapucini.cz).Účastní se setkání ostatních zájemců s komunitou bratří.Po nejméně půlročním poznávání života bratří má možnost…

2. Kandidát

2. Kandidát Jedná se o období, kdy kandidát blíže poznává život bratří a také sám sebe. Kandidát má možnost prožít měsíčně víkend nebo několik dnů v některém z našich klášterů.Jednou měsíčně má osobní rozhovor s bratrem odpovědným za toto období formace (br. Radek – radekna@seznam.cz).Kandidát má právo vstupovat do klauzury bratří (místo vyhrazeno…

3. Postulant

3. Postulant Jedná se o čas vyhrazený k odkrytí hlubších motivací povolání, k utvrzení se v něm a kdy se již zkouší konkrétní život v klášteře. Postulant žije v bratrském společenství kláštera.Jednou měsíčně má osobní rozhovor s bratrem odpovědným za toto období formace.Obsah lidské formace je zaměřen především na vztah k sobě samému (metody sebepoznání, sebepřijetí,…

4. Novic

4. Novic Noviciát je obdobím intenzivnější iniciace a hlubší zkušenosti evangelního františkánsko-kapucínského života v jeho základních požadavcích. Vyžaduje svobodné a zralé rozhodnutí zakusit náš způsob řeholního života. Trvá jeden rok a pokud je novic bratrem provinciálem se souhlasem jeho rady připuštěn ke slibům, na jeho konci skládá novic své první…

5. Junior

5. Junior Juniorát, který začíná dočasnými sliby a končí věčnými sliby, je třetí etapou iniciace. V tomto období bratři směřují k větší zralosti a připravují se na definitivní volbu evangelního života našeho Řádu. Bratři jsou vedeni k živoucímu vztahu s Kristem, aby se Mu stále více stávali podobnými a aby…

6. Bratr ve stálé formaci

Stálá formace následuje po počáteční formaci a trvá po celý život. Dotýká se celého člověka. Má ale dvojí povahu – duchovní obrácení, které probíhá stálým navracením se k pramenům křesťanského života a k původnímu duchu Řádu, který máme žít způsobem, který odpovídá různým kulturám a době; – a také kulturní…

Co mě to bude stát?

Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl: “Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!“ (Mk 10,21)

Co z toho budu mít?

“A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole pro mé jméno, stokrát víc dostane a bude mít podíl na věčném životě.” (Mt 19,29)

Co o bratrském životě říkají kapucíni?

Třeba tu někdy nějaký bratr dodá nějaký text 🙂

Jméno, komunita

Správná rozhodnutí potřebují vyzrát

Za pastorací povolání je zodpovědný br. Radek:

br. Radek Navrátil
magistr juniorů

+420 733 755 811
radekna@seznam.cz

Vydejte se námi na duchovní cestu

Nějaký text

Přejít nahoru