Duchovní přijímání sv. Konráda

Duchovní přijímání sv. Konráda z Parzhamu

Přišel jsem,
abych pobyl chvilku s Tebou, Ježíši,
a v duchu se vrhám do prachu před tvým svatostánkem,
abych se v nejhlubší pokoře poklonil Tobě,
můj Pane a Bože.
Další den se chýlí ke konci, drahý Ježíši,
další den, který mě přiblížil hrobu
a mému milovanému nebeskému domovu.
Mé srdce, Ježíši, znovu touží po Tobě,
pravém Chlebu života,
v němž je obsažena všechna sladkost a lahodnost.
Můj Ježíši, milosrdně mi odpusť dnešní hříchy
a nevděčnost a přijď ke mně,
abys osvěžil mé ubohé srdce,
které po Tobě touží.
Jako nitro prahne po útěše,
jako vyschlá země touží po nebeské rose,
tak mé ubohé srdce touží po Tobě,
jenž jsi Pramenem života.
Miluji Tě, Ježíši,
v Tebe důvěřuji,
miluji Tě a z lásky k Tobě
se upřímně zříkám všech svých hříchů.
Ať se Tvůj pokoj a tvé požehnání
stane i mým nyní i na celou věčnost.
Amen.

Přejít nahoru