Modlitba sv. Bonaventury za dary Ducha svatého

Sv. Bonaventura

Modlitba za sedm darů Ducha svatého1.

Jednorozený Synu Boží! Kvůli nám ses stal člověkem. Kvůli nám jsi byl ukřižován i oslaven! Skrze tebe prosíme nejlepšího Otce, aby ze svých pokladnic na nás seslal Ducha sedmeré milosti, jenž v celé své plnosti spočinul2 na tobě, a to:

ducha moudrosti, abychom ochutnali ovoce, to znamená životodárnou chuť stromu života, jímž jsi ty sám;

dar rozumu, aby osvítil intuici našeho rozumu;

dar rady, abychom chodili po správných stezkách ve tvých šlépějích;

dar síly, abychom mohli odolat útokům dotírajících nepřátel;

dar umění, aby nás naplnil jas tvého svatého učení a my byli schopni rozeznávat dobro od zla;

dar zbožnosti, abychom oblékli milosrdný soucit3;

dar bázně [Boží], abychom se vystříhali zlého4a došli tak pokoje díky úctyhodnosti tvého věčného Majestátu.

Ty přece chceš, abychom o to prosili ve svaté modlitbě, kterou jsi nás naučil5. Chceme toho dosáhnout skrze tvůj kříž ke chvále tvého nejsvětějšího Jména. Jemu s Otcem i s Duchem svatým náleží všechna čest a chvála, dobrořečení, sláva i vláda na nekonečné věky věků. Amen.

1 Sv. Bonaventura. Strom života 49.

2 Srv. Iz 11,2-3.

3 Kol 3,12.

4 Job 28,28.

5 Srv. Mt 6,9; Lk 11,2.

Z latiny přeložil Bonaventura Jiří Štivar OFMCap.

Přejít nahoru