Antonín z Říma (1746–1813)

Ctihodný Dominik Antonín z Říma, občanským jménem Domenico Galli, se narodil v římské farnosti Panny Marie v Zátibeří 15. ledna 1746. Kapucínský hábit přijal v noviciátu v Rieti 23. nebo 28. října 1765. Po skončení studií a kněžském svěcení pobýval v různých klášterech rietské provincie, ale nevíme přesně ve kterých. Jeho stopy se objevují v dokumentech až po dvaceti letech, kdy jej nacházíme v klášteře v Privernu, kde setrval do roku 1801, a potom v Genzanu, kde zemřel v pověsti svatosti dne 27. října 1813.

Opakovaně vykonával funkci místního představeného v Privernu a Genzanu, byl rdácem provinciála (provinčním definitorem). Papež Pius VI. jej pověřil reformou některých ženských klášterů a kapucínských konventů v dolním Laziu.

Informativní procesy, uskutečněné v Genzanu (1858–1860) a v Privernu (1859–1861) nás seznamují s jeho zbožností, kajícným životem, mimořádnými charismatickými dary a zázraky, které činil za svého života i po smrti. Soustavně se věnoval apoštolské činnosti, kázal, pomáhal chudým, vězňům a nemocným a zvlášť působil jako zpovědník ženských komunit a křesťanských laiků.

Byl velmi vzdělaným a vyhledávaným duchovním vůdcem, jak vyplývá ze svědectví v procesech a ze svazku dopisů, které psal kanovníkovi-penitenciáři v Privernu, donu Antoniovi Alonzovi, na jeho vlastní žádost, aby mu pomohl překonat pochybnosti při vedení duší v mimořádných případech. Jeho tělo je pochováno v kapucínském kostele v Genzanu. Papež Pius IX. podepsal výnos o zahájení kauzy jeho blahořečení 1. října 1868.

Přejít nahoru