Benedetto da Santa Coloma de Gramenet

Benedetto da Santa Coloma de Gramenet (1892–1936)

V Manrese, v Katalánsku po 18. červenci 1936 začalo kruté pronásledování kněží, řeholníků, řeholnic, i laiků. Čtyři dny nato 22. června 1936 a pár dní před tím, než byli zabiti tři služebníci Boží, byl jejich konvent obsazen, vydrancován a vypálen marxistickými a anarchistickými milicemi. Tito tři služebníci Boží byli nuceni uchýlit se k příbuzným a přátelům, ale nakonec byli v různých dnech a za podobných okolností zadrženi, mučeni a zavražděni, a to bez jakéhokoliv procesu.

Služebník Boží Benedetto (občanským jménem Josep Domènech Bonet) se narodil v obci Santa Coloma de Gramenet 6. září 1892 v prosté rolnické rodině , která byla hluboce věřící. Byl pokřtěn 11. září 1892 a k prvnímu svatému přijímání přistoupil 30. května 1903. Poté, co pocítil povolání ke kněžství, vstoupil roku 1903 do malého semináře v Barceloně Po několika letech zjistil, že jeho povolání je i povoláním k řeholnímu životu, proto 18. února 1909 vstoupil do noviciátu v Barceloně a 20. února 1910 složil své první sliby. Věčné sliby složil 23. února 1913 v konventu v Sarriá (Barcelona) a na kněze byl vysvěcen 29. května 1915. Jeho řeholní život probíhal v rámci dvou formačních domů Igualada a Manresa, kde se také věnoval kazatelské službě. 6. srpna 1936 byl zadržen milicionáři, kteří po něm chtěli, aby klel, ale on to odmítl. Pak ho zavedli na jedno místo blízko Manresy zvané La Culla, kde byl zavražděn.

Služebník Boží Josep Oriol da Barcellona
(občanským jménem: Jaume Barjau Martì) se narodil v Barceloně
25. července 1891. Jeho rodina žila křesťansky a patřila mezi zámožné. Pokřtěn byl 28. července
1891 a 7. června 1892 přijal svátost biřmování. K prvnímu svatému přijímání přistoupil v devíti letech. Na popud svého bratra vstoupil do semináře v Barceloně, ale nesložil zkoušky prvního ročníku, a tak se snažil osvojit si řemeslo. Protože cítil silné volání ke kapucínskému životu, vstoupil 21. října 1906 do noviciátu a pokračoval ve formaci v konventu v Igualadě a následně pak v Olotu a v Sarriá v Barceloně. Věčné sliby složil 15. srpna 1911 a na kněze byl vysvěcen 29. května 1915. Pak vyučoval liturgii, hebrejštinu a církevní dějiny na teologickém studiu v Sarriá. Roku 1925 byl přeložen do konventu v Manrese, kde se věnoval kázání, službě ve zpovědnici a duchovnímu vedení. 24. července 1936, zatímco šel s eucharistií k jedné sestře klarisce, byl milicionáři zadržen a internován. Téhož večera byl odvezen za Manresu, kde byl zastřelen ranami z pistole.

 

 

Služebník Boží Domènec da Sant Pere de Ruidebitllets
(občanským jménem: Joan Romeu Canadell) se narodil 11. prosince 1882 v rolnické rodině. Pokřtěn byl 17. prosince 1882 a biřmování přijal 23. července téhož roku. Základní vzdělání získal v místní škole, ale farář, který v něm spatřoval zárodky povolání, ho připravil na vstup do semináře v Barceloně. Vstoupil tam roku 1897, teologická studia šťastně dokončil a na kněze byl vysvěcen
25. května 1907. Přitahoval ho ale řeholní život ve františkánském duchu, a tak následujícího roku, 3. října 1908,vstoupil do noviciátu ke kapucínům. První sliby složil 4. října 1909 a věčné sliby pak 4. října 1912. Během počáteční formace ke kapucínskému životu se velmi plodně věnoval kázání a zpovědní službě. Roku 1913 se jako misionář odebral do Kostariky a Nikaraguy. Do Katalánska se vrátil roku 1930. Nejprve byl přidělen do konventu v Sarriá, pak do Arenys de Mar a nakonec do Manresy. V noci 27. července 1936, zatímco cestoval z jednoho místa na druhé kvůli většímu bezpečí, byl zadržen, zmlácen a mučen. Nakonec ho za Manresou zastřelili.

 

Působivé a významné svědectví víry služebníků Božích Beneta da Santa Coloma de Gramenet, Josepa Oriola z Barcelony a Doméneca ze Sant Pere de Riudebiltless může i dnes jak církvi tak i světu dávat najevo, jak potřebné je, aby se hlásání evangelia dostalo i do těch nejobtížnějších a nejtěžších prostředí. Právě věrnost Kristovu evangeliu a vlastnímu stavu zasvěcených osob přivedla tyto tři služebníky Boží k tomu, že svolili stát se oním semenem, které padlo na úrodnou půdy a přináší tak mnoho ovoce, které je plodné a trvalé, a zároveň je schopné být světlem světa a solí země.

 

23. ledna 2020 svatý otec přijal kardinála Angela Becciu, prefekta Kongregace pro svatořečení a pověřil ho podepsáním dekretu o mučednictví výše uvedených tří bratří kapucínů z Katalánské provincie.

Přejít nahoru