Jiří z Geelu (1617–1652)

Jiří z Geelu (1617–1652)

Služebník Boží Adrian Willems (řeholním jménem bratr Jiří) se narodil v osadě Oevel u Geelu ve vlámsko-belgické kapucínské provincii v srpnu roku 1617. On i celá jeho rodina zakoušeli mnohá trápení ze strany protestantů, ale jeho pevná zbožnost a důkladná studia mu umožnily dosáhnout 15. března 1642 kněžského svěcení. Dne 11. listopadu téhož roku oblékl kapucínský hábit v klášteře v Lovani, kde strávil rok noviciátu a složil řeholní sliby. Silně jej zasáhlo svědectví dvou misionářů z Konga, kteří přijeli do Holandska kvůli problémům v misii a hledání nových misijních povolání. Adrian Willems požádal, aby byl poslán na misie. Dostal svolení představených a 29. června 1651 po tříleté dobrodružné cestě dorazil do Konga. Byl poslán do města San Salvatore, kde byla jeho misie velmi úspěšná, především díky tomu, že se mu podařilo ovládnout místní jazyk natolik, aby mohl sestavil latinsko-španělsko-konžský slovník používaný i dalšími misionáři. Prošel také misijními domy v Matari a Ngondo Mbata. Jednoho dne procházel místem zvaným Ulolo a potkal skupinu křesťanů, kteří uctívali modly. Bratr Jiří je horlivě napomenul a všechny modloslužebné předměty i modly spálil. Čarodějové se na něj vrhli a bili jej pěstmi, holemi i kameny a zkopali ho, takže jej smrtelně zranili. Po převezení do Ngondo Mbata během bolestivé agonie přijal svátosti umírajících, odevzdal svou duši Bohu a zemřel přibližně 8. prosince, na svátek Neposkvrněného početí Bohorodičky. Ihned byly shromážděny doklady o jeho mučednictví, avšak teprve roku 1936 mohla kurie v belgickém Malines zahájit řádný informativní proces.

Přejít nahoru