Štěpán z Dublinu (1869–1923)

Služebník Boží Jean Eckert (řeholním jménem Štěpán), se narodil Janu Eckertovi a Kunhutě rozené Arnoldové 28. dubna 1869 v Dublinu v kanadské provincii. Jeho rodiče byli zemědělci, kteří se do Kanady přistěhovali z rodného Bavorska. Po studiích, která ukončil s vynikajícími výsledky, přijal ve 22 letech kapucínský hábit v detroitském noviciátu. Na kněze byl vysvěcen 2. července 1896.

Dojímaly jej podmínky, ve kterých žilo černošské obyvatelstvo, a chtěl se věnovat jejich evangelizaci. Podřídil se však vůli představených a šestnáct let se v různých klášterech věnoval běžné pastoraci, kázání a zpovídání. Soustředil se především na děti, chudé, lidi na okraji společnosti a nebělošské obyvatelstvo. Jeho přání se naplnilo až roku 1911, kdy jej představení jmenovali farářem misie sv. Benedikta Mora poblíž kláštera v Milwaukee. Založil zde farní školu, střední školu a nemocnici, které se brzy staly požehnáním pro tisíce černochů.

Jeho pedagogika byla založena na úctě k člověku a vzájemné lásce, vyhýbala se jakýmkoli tělesným trestům a donucovacím prostředkům. Aby zajistil dokonalou a harmonickou výchovu, dal větší prostor i sportu. Zorganizoval ševcovskou dílnu pro chlapce a školu šití pro dívky, založil dětské jesle a zprostředkovatelnu práce. Arcibiskupovi z Milwaukee napsal: „Černoch je schopen pokroku a je loajálnějším občanem, když je dobře vychován. Jediná účinná pomoc, kterou můžeme černochům dát, je pomoc při výchově jejich dětí. Tisíce černošských rodičů nemohou své děti vychovávat, protože jim chybí společenské instituce.“ Aby zmírnil rasové předsudky bělochů, založil „Mezirasové komise“ a „Studijní kroužky“, které měly vést křesťany ke sjednocení s barevnými bratry. Byl nazýván „apoštolem černochů“. Zemřel v pověsti svatosti v Milwaukee 16. února 1923. Přípravné procesy jeho beatifikace byly zahájeny roku 1952 a ukončeny v roce 1959.

Přejít nahoru