Antonin detail

Modlitby sv. Antonína Paduánského k Panně Marii

Ke chvále blahoslavené Panny Marie

Prosíme tě, Paní naše, naděje naše, abys nás, otřesené bouří tohoto moře, hvězdo mořská, osvítila, přivedla nás do přístavu a náš konec obdarovala péčí své přítomnosti, abychom mohli bezpečně vyjít z vězení a zasloužili si vejít do nekonečné radosti. Kvůli tomu, kterého jsi nosila v blaženém lůně a kojila ho ze svatých prsou. Jemu náleží čest a sláva na věky
věků. Amen.

Na narození blahoslavené Panny Marie

Prosíme tě, Paní naše, abys ty, která jsi hvězdou jitřní, svým jasem zahnala mlhy démonického našeptávání, které pokrývají svět našeho ducha. Ty, která jsi plnou lunou, vyplň naši prázdnotu, smyj temnotu našich hříchů, abychom si zasloužili dojít do plnosti věčného života a do světla neposkvrněné slávy.
Kvůli tomu, který se v tobě stal naším světlem, který, aby se z tebe zrodil, dnes dal narodit se tobě. Jemu patří čest a sláva na věky věků. Amen.

Na Zvěstování Páně, Na Narození Páně

Prosíme tě, Paní naše, Matko, která jsi Boha kojila, abys v tomto narození svého Syna, kterého jsi jako panna porodila, zavinula do plének, položila do jesliček, vypros nám u něho odpuštění, uzdrav náplastí svého milosrdenství popáleniny našich duší, které jsme si způsobili svými hříchy, abychom tak mohli dojít do radosti věčné slavnosti.
Kvůli tomu, který se z tebe, slavná Panno, dnes ráčil narodit. Jemu patří čest a sláva na věky věků. Amen.

Na Uvedení Páně do chrámu

Prosíme tě, Paní naše, vyvolená Matko Boží, abys nás očistila od krve hříchů a pomohla nám donést planoucí oheň zkroušenosti ke svíci vyznání a ke knotu zadostučinění, abychom tak mohli dojít do slávy nebeského Jeruzaléma.
Kvůli tomu, kterého jsi dnes v chrámě obětovala. Jemu patří čest a sláva na věky věků. Amen.

Na Nanebevzetí Panny Marie Na Královnu andělů

Prosíme tě, Paní naše, slavná Matko Boží, vyvýšená nad sbory andělů, abys nádoby našich srdcí naplnila nebeskou milostí, dala nám zazářit zlatem moudrosti, upevnila nás silou své moci, ozdobila nás drahými kameny ctností. Požehnaná olivo, vylij na nás olej svého milosrdenství, abys přikryla množství našich hříchů, abychom tak byli pozvednuti k výšinám nebeské slávy a mohli se radovat s blaženými.
Kvůli Ježíši Kristu, tvému Synu, který tě dnešního dne vyvýšil nad sbory andělů, ozdobil tě královskou korunou a posadil na trůn u nebeské brány. Jemu patří čest a sláva na věky věků. Celá církev ať praví: Amen.
Aleluja.

Tyto modlitby používal sv. Antonín ve svých kázáních o Panně Marii. Z latiny přeložil br. Bonaventura Jiří Štivar OFMCap. (leden 2022)

Přejít nahoru