Růženec modlitebních skupin otce Pia

1. radostné tajemství
Andělské zvěstování Panně Marii

Z Evangelia: „V šestém měsíci byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria.“ (Lk 1,26-27)
Ze spisů sv. Pia z Pietrelciny: „Fiat! Musíme opustit život a všechno to, co jsme, abychom byli čistě k dispozici božské Prozřetelnosti, neboť nežijeme pro sebe a nejsme pro sebe, ale pro Toho, který, aby nás učinil svými, se tak laskavě stal zcela naším.“ (Epistolario III, str. 267)

2. radostné tajemství
Návštěva Panny Marie u svaté Alžběty

Z Evangelia: „V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: »Požehnaná tys mezi ženami – a požehnaný plod života tvého!«“ (Lk 1,39–42)
Ze spisů sv. Pia z Pietrelciny: „Když se ve svých myšlenkách zabývám nesčetnými dobrodiními, která mi tato drahá maminka prokázala, stydím se za sebe samého, že jsem nikdy dostatečně s láskou nehleděl na její srdce a také na její ruku, která mi je s velkou dobrotivostí udělovala… V největších trápeních mám dojem, že už nemám matku na zemi, ale že mám jednu velmi soucitnou v nebi.“ (Epistolario I, str. 276)

3. radostné tajemství
Ježíšovo narození v jeskyni v Betlémě

Z Evangelia: „Také Josef se odebral z galilejského města Nazareta vzhůru do Judska do města Davidova, které se jmenuje Betlém, protože byl z rodu a kmene Davidova, aby se dal zapsat spolu s Marií, sobě zasnoubenou ženou, která byla v požehnaném stavu. Když tam byli, naplnil se jí čas, kdy měla porodit. A porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plének a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo.“ (Lk 2,4-7)
Ze spisů sv. Pia z Pietrelciny: „Jak mnohá a jak velká jsou naučení, která vycházejí z jeskyně v Betlémě! Jak musí srdce hořet láskou k Tomu, který se stal pro nás tak něžným! Jakou touhou bychom měli planout, abychom přivedli celý svět k této pokorné jeskyni, která se stala útočištěm krále králů a která je nad každé lidské královské sídlo, neboť se stala trůnem Božím a místem, kde On přebývá! Prosme toto Božské Dítě, aby nás odělo pokorou, neboť touto ctností můžeme okusit toto tajemství plné božské něžnosti.“ (Epistolario IV, str. 865-866)

4. radostné tajemství
Ježíš je Marií a Josefem představen v chrámě

Z Evangelia: „Když nadešel den jejich očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli (Ježíše) do Jeruzaléma, aby ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně: ‘Všechno prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno Pánu!’“ (Lk 2,22-23)
Ze spisů sv. Pia z Pietrelciny: „Přesvatá Panna ať Bohu předloží tyto mé ubohé ale také vytrvalé modlitby a svou čistotou ať nakloní srdce Věčného, aby na nás vždy shlížel s otcovskou dobrotou.“ (Epistolario I, str. 632)

5. radostné tajemství
Nalezení Ježíše v chrámě

Z Evangelia: „Jeho rodiče putovali každý rok do Jeruzaléma na velikonoční svátky. Když mu bylo dvanáct let, vydali se tam na svátky jako obvykle. A když ukončili sváteční dny a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, a jeho rodiče to nezpozorovali. V domnění, že je ve skupině (poutníků), ušli den cesty; (teprve potom) ho hledali mezi příbuznými a známými. Když ho nenašli, vrátili se do Jeruzaléma a hledali ho. Po třech dnech ho našli v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, poslouchá je a dává jim otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho chápavostí a nad jeho odpověďmi.“ (Lk 2,41-47)
Ze spisů sv. Pia z Pietrelciny: „V dobách zkoušek se nenamáhej… , abys hledal Boha; nevěř tomu, že by se od tebe vzdálil. On je v tobě i tehdy, jen mnohem intimněji. On je v každém tvém vzdechu, ve tvém hledání – podobá se matce, která vybízí dítě, aby ji hledalo, zatímco ona stojí za ním a její ruce mu brání v tom, aby se k ní dostalo.“ (Epistolario III, str. 334)

___________________________________________________

1. tajemství světla
Ježíšův křest v Jordánu

Z Evangelia: „Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody. A hle – otevřelo se nebe a viděl Ducha Božího jako holubici, jak se snáší a sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: »To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení.«“ (Mt 3,16-17)
Ze spisů sv. Pia z Pietrelciny: „Jestliže ve křtu každý křesťan umírá prvnímu životu a je vzkříšen k druhému životu, pak je tedy povinností každého křesťana, aby hledal to, co je z nebe a nic nedbal na to, co je pouze pozemské… Ano, ve křtu je křesťan v Kristu vzkříšen a je pozvednut k nadpřirozenému životu. Získává nádhernou naději na to, že jednou bude jako oslavený sedět na nebeském trůnu. Jaká to vznešenost!“ (Epistolario III, str. 229)

2. tajemství světla
Ježíš na svatbě v Káni

Z Evangelia: „Třetí den byla svatba v galilejské Káně a byla tam Ježíšova matka. Na tu svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Došlo víno, a proto řekla matka Ježíšovi: »Už nemají víno.« Ježíš jí odpověděl: »Co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina.« Jeho matka řekla služebníkům: »Udělejte všechno, co vám řekne.« Ježíš řekl (služebníkům): »Naplňte džbány vodou!« Naplnili je až po okraj a voda se proměnila ve víno.“ (srov. Jan 2,1-7)
Ze spisů sv. Pia z Pietrelciny: „I my se snažme, tak jako tolik vyvolených duší, držet se za touto blahoslavenou Matkou, abychom vždy kráčeli blízko ní, neboť není jiné cesty, která vede k životu, než té, kterou nám Matka ukázala – nezdráhejme se jít touto cestou, my, kteří přece chceme dojít do cíle.“ (Epistolario I, str. 602)

3. tajemství světla
Ježíš hlásá Boží království

Z Evangelia: „Když byl Jan (Křtitel) uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: »Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!«“ (Mk 1,14-15)
Ze spisů sv. Pia z Pietrelciny: „Duše může hlásat slávu Boží a snažit se o spásu duší tak, že vede opravdu křesťanský život a stále se modlí k Pánu, aby »přišlo jeho království«.“ (Epistolario II, str. 70)

4. tajemství světla
Ježíšovo proměnění

Z Evangelia: „Po šesti dnech vzal Ježíš s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn. Jeho oděv zářivě zbělel – žádný bělič na zemi by ho nedovedl tak vybílit. Zjevil se jim Eliáš s Mojžíšem. Tu se objevil oblak a zastínil je. Z oblaku se ozval hlas: »To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!«“ (srv. Mk 9,2-7)
Ze spisů sv. Pia z Pietrelciny: „Mojžíš, ten velký vůdce Božího lidu, našel Pána v oblaku na hoře Sinaj. Židé ho viděli jako oblak a jako oblak se zjevoval i v chrámu. Ježíš Kristus při proměnění na hoře Tábor byl nejprve viditelný a pak se stal pro apoštoly neviditelným, neboť ho zahalil zářivý oblak. Že se Bůh skryje do oblaku, znamená, že se ve vašich očích stává větším a že z viditelného a poznatelného se proměňuje na čistě božského“ (Epistolario III, str. 550)

5. tajemství světla
Ježíš ustanovuje eucharistii

Z Evangelia: „Když jedli, Ježíš vzal chléb, požehnal ho, lámal a dával ho svým učedníkům se slovy: »Vezměte, jezte. To je mé tělo.« Potom vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a řekl: »Pijte z něho všichni. Neboť to je má krev (nové) smlouvy, která se prolévá za všechny na odpuštění hříchů.“ (srv. Mt 26,26-28)
Ze spisů sv. Pia z Pietrelciny: „Myslím, že nejsvětější eucharistie je velikým prostředkem k tomu, abychom spěli k dokonalosti, ale je třeba ji přijímat s touhou a snažit se při tom ze svého srdce vypudit to, co se nelíbí Tomu, kterého chceme přijmout. Snaž se… proto pokračovat v tom, abys vítězil nad sebou v každodenních obtížích, které ti Pán posílá do cesty. A tvá snaha, ať se rozšíří i na to, abys napravoval své chyby, aby sis osvojoval ctnosti, abys konal dobro.“ (Epistolario III, str. 282-3)

____________________________________________________________

1. bolestné tajemství
Ježíšova agónie v Getsemanech

Z Evangelia: „Potom s nimi šel Ježíš na venkovský dvorec zvaný Getsemany a řekl učedníkům: »Poseďte tady, zatímco se půjdu tamhle pomodlit.« Petra a dva Zebedeovy syny vzal s sebou. Pak se ho zmocnil smutek a úzkost.“ (srv. Mt 26,36-37)
Ze spisů sv. Pia z Pietrelciny: „Ano, buďte stále spojena s Ježíšem Kristem na Olivové hoře, který je v agónii a trpí. Tak budete mít účast na pomazání jeho milostí, na jeho posílení mocí a na téže Olivové hoře se octnete i po své smrti, abyste měla účast na radosti z jeho nanebevzetí a z jeho slávy.“ (Epistolario II, str. 472)

2. bolestné tajemství
Ježíš je bičován

Z Evangelia: „Pilát viděl, že tím ničeho nedosáhl, ba naopak, že bouře stále vzrůstá. Dal si tedy přinést vodu a před očima lidu si umyl ruce … Propustil jim Barabáše, Ježíše pak dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován.“ (srv. Mt 27,24-26)
Ze spisů sv. Pia z Pietrelciny: „Zdá se mi, jakoby se mi všechny kosti rozpojily. Cítím se, jako bych ho neustále viděl tělesným zrakem, ale dobře ho vidím zrakem duchovním, jak do mě znovu a znovu vráží nůž s ostřím pěkně nabroušeným a zároveň jako by vhodil i oheň, který projde srdcem až do vnitřností. Pak ho odtud velkou silou vytáhne a zakrátko celou akci zopakuje.“ (Epistolario I, str. 522)

3. bolestné tajemství
Korunování trním

Z Evangelia: „Vladařovi vojáci vzali Ježíše do vládní budovy a svolali k němu celou četu. Svlékli ho, přehodili mu nachově rudý plášť, upletli korunu z trní, vsadili mu ji na hlavu, do pravé ruky mu dali rákosovou hůl, klekali před ním a posmívali se mu: »Buď zdráv, židovský králi!«“ (srv. Mt 27,27-29)
Ze spisů sv. Pia z Pietrelciny: „Drtí mě tíha utrpení. Můj duch se stále sytí hořkostí a trpkostí a není, kdo by jej mohl potěšit. Bezútěšnost je strašná a nevím, zda jí budu moci uniknout. Síly mi ubývají. Nevím, zda tuto vrcholnou hodinku své duše budu schopen prožít podle srdce Božího.“ (Epistolario I, str. 622)

4. bolestné tajemství
Ježíš obtížený křížem kráčí na Kalvárii

Z Evangelia: „Jistého Šimona z Kyrény, který právě přicházel z pole a šel kolem – otce Alexandrova a Rufova – přinutili, aby nesl jeho kříž. Přivedli ho na místo, kterému se říkalo Golgota, což znamená v překladu Lebka.“ (srv. Mk 15,21-22)
Ze spisů sv. Pia z Pietrelciny: „On s vámi jedná jako s tou, která je vyvolena, aby z blízka následovala Ježíše na srázu Kalvárie a já s velkým pohnutím a s radostí srdce vidím, jak si vás jeho Milost vede. Buďte si jistá, že to vše, co se děje ve vaší duši, je stanoveno Pánem a proto se nebojte že se setkáte se zlem, vždyť to by bylo urážkou Boží.“ (Epistolario II, str. 88)

5. bolestné tajemství
Ježíš je ukřižován a umírá na kříži

Z Evangelia: „Když došli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jeho i ty zločince, jednoho po pravici a druhého po levici… Bylo už asi dvanáct hodin. Tu nastala tma po celém kraji až do tří odpoledne, protože se zatmělo slunce. Chrámová opona se vpůli roztrhla. Ježíš zvolal mocným hlasem: »Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha!« A po těch slovech vydechl naposled.“ (Lk 23,33-46)
Ze spisů sv. Pia z Pietrelciny: „Vím velmi dobře, že kříž je důkazem lásky, kříž je zárukou odpuštění. A láska, která není sycena, živena křížem, není pravou láskou. Taková je jen hořící slámou.“ (Epistolario I, str. 571)

___________________________________________________

1. slavné tajemství
Ježíš vstal z mrtvých

Z Evangelia: „Prvního dne v týdnu časně ráno přišly (ženy) ke hrobu a nesly vonné oleje, které si připravily. Nalezly kámen od hrobu odvalený, a když vešly, tělo Pána Ježíše nenašly. A jak nad tím byly v rozpacích, najednou u nich stáli dva muži v oslnivě bílém rouchu. Zmocnila se jich bázeň a sklopily oči k zemi. Muži jim řekli: »Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není tady, byl vzkříšen.“ (Lk 24,1-6)
Ze spisů sv. Pia z Pietrelciny: „Jako Ježíš Kristus vstal z mrtvých jako nesmrtelný k životu ve slávě, tak i my, jak praví sv. Pavel, musíme vstát z mrtvých k nesmrtelnému životu v milosti s pevným předsevzetím, že nikdy více nechceme upadnout do duchovní smrti duše.“ (Epistolario IV, str. 962)

2. slavné tajemství
Ježíšovo nanebevstoupení

Z Evangelia: „Tak k nim Pán Ježíš mluvil. Potom byl vzat do nebe a zasedl po Boží pravici.“ (Mk 16,19)
Ze spisů sv. Pia z Pietrelciny: „Vystupujme bez únavy k nebeskému patření na Spasitele. Krok za krokem se vzdalujme od pozemských vášní, svlečme člověka starého a oblečme člověka nového a učme se toužit po štěstí, které je pro nás připraveno.“ (Epistolario III, str. 406)

3. slavné tajemství
Seslání Ducha svatého ve večeřadle

Ze Skutků apoštolů: „Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali.“ (Sk 2,1-4)
Ze spisů sv. Pia z Pietrelciny: „Nikdy jsem neasistoval při tak svaté liturgii od onoho dne, kdy jsem byl biřmován. Při této svaté liturgii jsem ve svém srdci plakal útěchou, neboť mi připomněla to, co mi dal pocítit nejsvětější Duch Utěšitel toho dne, kdy jsem přijal svátost biřmování. Byl to výjimečný a nezapomenutelný den na celý život. Jak sladké emoce mi dal onoho dne okusit tento Duch Utěšitel! Při vzpomínce na ten den cítím, jak mě celého spaluje živý plamen, který pálí, přetavuje a nebolí.“ (Epistolario I, str. 471)

4. slavné tajemství
Nanebevzetí Panny Marie

Z Evangelia: „»Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný.«“ (Lk 1,48-49)
Ze spisů sv. Pia z Pietrelciny: „My, katolíci, kteří přesvatou Pannu uctíváme jako tu nejněžnější matku, jak je to jen možné vyjádřit, nemůžeme jinak, než jásat radostí v tomto svatém dni, kdy si připomínáme její největší triumf, totiž její nanebevzetí a její korunování za královnu andělů i všech svatých. Snažme se proto alespoň chvíli uvažovat o moci a slávě přesvaté Marie, která byla vzata na nebe, aby v nás ještě více vzplála úcta a důvěra k ní.“ (Epistolario IV, str. 965)

5. slavné tajemství
Maria je korunována královnou nebe i země

Ze Zjevení: „Pak se objevilo na nebi veliké znamení: žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy.“ (Zj 12,1)
Ze spisů sv. Pia z Pietrelciny: „Hle, konečně přišla vytoužená hodina a Maria slyší hlas svého milovaného, který ji zve vzhůru: pojď milá mého srdce, skončil čas pozemských útrap. Pojď, snoubenko, a přijmi od Otce, od Syna i od Ducha svatého korunu, která je pro tebe připravená v nebi.“ (Epistolario IV, str. 966)

Přejít nahoru