Sváteční přímluvy

Sváteční přímluvy

Zde si můžete stáhnout přímluvy pro slavnosti, svátky a památky. Jsou inspirované liturgickými texty, tématem svátku či osobností světce/světice, kterého/kterou si připomínáme. Přimluvy budeme postupně doplňovat.
 

LEDEN PDF, DOCX

1. 1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie
6. 1. Slavnost Zjevení Páně
16. 1. Památka svatého Berarda a druhů, františkánských mučedníků
18. 1. Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
21. 1. Památka svaté Anežky Římské, raně křesťanské mučednice
28. 1. Památka svatého Tomáše Akvinského, dominikánského kněze a učitele církve
30. 1. Památka svaté Hyacinty Mariscotti, řeholnice Třetího řádu svatého Františka z Assisi
31. 1. Památka svatého Jana Boska, kněze

 

ÚNOR PDF, DOCX

2. 2. Svátek Uvedení Páně do chrámu
6. 2. Památka svatého Petra Křtitele, Pavla Mikiho a druhů, františkánských a jezuitských mučedníků
10. 2. Památka svaté Scholastiky, benediktinky
22. 2. Svátek stolce svatého Petra

 

BŘEZEN PDF, DOCX

19. 3. Slavnost svatého Josefa
25. 3. Slavnost Zvěstování Páně

 

DUBEN PDF, DOCX

23. 4. Svátek svatého Vojtěcha, biskupa a mučedníka
25. 4. Svátek svatého Marka, evangelisty
29. 4. Svátek svaté Kateřiny Sienské, dominikánské terciářky, učitelky církve a patronky Evropy

 

KVĚTEN PDF, DOCX

2. 5. Památka svatého Atanáše, biskupa a učitele církve
6. 5. Památka svatého Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
7. 5. Slavnost Výročí posvěcení kapucínského kostela Nalezení svatého Kříže v Brně
14. 5. Svátek svatého Matěje, apoštola
15. 5. Památka svaté Markéty z Cortony, kajícnice Třetího řádu svatého Františka z Assisi
16. 5. Svátek svatého Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech
20. 5. Památka svatého Bernardina ze Sieny, františkánského kněze
21. 5. Svátek Výročí posvěcení katedrály svatého Petra a Pavla v Brně
30. 5. Památka svaté Zdislavy, dominikánské terciářky

 

ČERVEN PDF, DOCX

3. 6. Památka svatého Karla Lwangy a druhů, mučedníků
5. 6. Památka svatého Bonifáce, biskupa a mučedníka
6. 6. Památka svatého Norberta, biskupa
11. 6. Památka svatého Barnabáše, apoštola
13. 6. Svátek svatého Antonína z Padovy, františkánského kněze a učitele církve
24. 6. Slavnost Narození svatého Jana Křtitele
29. 6. Slavnost svatých Petra a Pavla, apoštolů

 

ČERVENEC PDF, DOCX

3. 7. Svátek svatého Tomáše, apoštola
5. 7. Slavnost svatých Cyrila a Metoděje, slovanských věrozvěstů, patronů Evropy
10. 7. Svátek svaté Veroniky Giuliani, klarisky-kapucínky
11. 7. Svátek svatého Benedikta, zakladatele západního mnišství a patrona Evropy
15. 7. Svátek svatého Bonaventury z Bagnoregia, biskupa a kapucína, učitele církve
21. 7. Svátek svatého Vavřince z Brindisi, kněze a kapucína, učitele církve, zakladatele a spolupatrona českomoravské provincie
22. 7. Svátek svaté Marie Magdalény
23. 7. Svátek svaté Brigity Švédské, patronky Evropy
25. 7. Svátek svatého Jakuba, apoštola
26. 7. Památka svatého Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
27. 7. Památka svatého Gorazda a druhů, učedníků svatého Cyrila a Metoděje
29. 7. Památka svaté Marty
31. 7. Památka svatého Ignáce z Loyoly, kněze a zakladatele Tovaryšstva Ježíšova

 

SRPEN PDF, DOCX

1. 8. Památka svatého Alfonsa z Liguori, kněze a zakladatele kongregace redemptoristů
2. 8. Slavnost Panny Marie Královny andělů
4. 8. Památka svatého Jana Maria Vianneye, kněze
6. 8. Svátek Proměnění Páně
8. 8. Svátek svatého Dominika, kněze a zakladatele Řádu kazatelů
9. 8. Svátek svaté Terezie Benedikty od Kříže, bosé karmelitky, mučednice a patronky Evropy
10. 8. Svátek svatého Vavřince, jáhna a mučedníka
11. 8. Svátek svaté Kláry z Assisi, spoluzakladatelky ženské větve františkánského řádu (klarisek)
14. 8. Památka svatého Maxmiliána Marie Kolbeho, minoritského kněze a mučedníka
15. 8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
21. 8. Památka svatého Pia X., papeže
24. 8. Svátek svatého Bartoloměje, apoštola
25. 8. Památka svatého Ludvíka IX., krále, patrona 3. františkánského řádu
27. 8. Památka svaté Moniky
28. 8. Památka svatého Augustina, biskupa a učitele církve
29. 8. Památka umučení svatého Jana Křtitele

 

ZÁŘÍ  PDF, DOCX

1. 9. Světový den modliteb za péči o stvoření
3. 9. Památka svatého Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
14. 9. Svátek Povýšení svatého kříže
17. 9. Svátek Vtisknutí ran našemu svatému Otci Františkovi
18. 9. Památka svatého Josefa Kupertinského, františkánského kněze
19. 9. Památka svatého Františka Maria z Camporossa, kapucína
21. 9. Svátek svatého Matouše, apoštola a evangelisty
23. 9. Památka svatého Pia z Pietrelciny, kapucínského kněze
27. 9. Památka svatého Vincence z Paula, kněze
28. 9. Slavnost svatého Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
29. 9. Svátek svatých archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela
30. 9. Památka svatého Jeronýma, kněze a učitele církve

 

ŘÍJEN PDF, DOCX

1. 10. Památka svaté Terezie od Dítěte Ježíše a svaté Tváře, bosé karmelitky a učitelky církve
2. 10. Památka svatých andělů strážných
4. 10. Slavnost svatého Františka z Assisi, jáhna, zakladatele tří řádů
15. 10. Památka svaté Terezie od Ježíše, bosé karmelitky a učitelky církve
17. 10. Památka svatého Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
18. 10. Svátek svatého Lukáše, evangelisty
23. 10. Památka svatého Jana Kapistránského, františkánského kněze
28. 10. Svátek svatých Šimona a Judy, apoštolů

 

LISTOPAD PDF, DOCX

1. 11. Slavnost Všech svatých
2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
3. 11. Vzpomínka na všechny zemřelé serafínského řádu
9. 11. Svátek Posvěcení lateránské baziliky
13. 11. Svátek svaté Anežky České, klarisky
17. 11. Svátek svaté Alžběty Uherské, patronky 3. františkánského řádu
21. 11. Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
29. 11. Svátek Všech svatých serafínského řádu
30. 11. Svátek svatého Ondřeje, apoštola

 

PROSINEC PDF, DOCX

3. 12. Památka svatého Františka Xaverského, kněze a spoluzakladatele Tovaryšstva Ježíšova
8. 12. Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
25. 12. Slavnost Narození Páně
26. 12. Svátek svatého Štěpána, jáhna a mučedníka
27. 12. Svátek svatého Jana, apoštola a evangelisty
28. 12. Svátek svatých Betlémských dětí, mučedníků
 

Slavnosti a svátky, které nemají pevné datum

Slavnost Nejsvětější Trojice
Slavnost Těla a krve Páně
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Přejít nahoru